Dz.U.UE.L.2019.37.120

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lutego 2019 r.

DECYZJA RADY (UE) 2019/233
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odpowiednich komitetach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w odniesieniu do wniosków dotyczących modyfikacji regulaminów ONZ nr 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 i 137 oraz ogólnych przepisów technicznych ONZ nr 9, a także w odniesieniu do wniosków dotyczących trzech nowych regulaminów ONZ

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114, w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z decyzją Rady 97/836/WE 1  Unia przystąpiła do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwanej dalej "EKG ONZ") dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań (zwanego dalej "Zrewidowanym Porozumieniem z 1958 r.").

(2) Na mocy decyzji Rady 2000/125/WE 2  Unia przystąpiła do Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w pojazdach kołowych (zwanego dalej "Porozumieniem Równoległym").

(3) Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3  zastąpiono systemy homologacji państw członkowskich unijną procedurą homologacji oraz ustanowiono zharmonizowane ramy obejmujące przepisy administracyjne i ogólne wymagania techniczne odnoszące się do wszystkich nowych pojazdów, układów, części i oddzielnych zespołów technicznych. Dyrektywą tą włączono regulaminy przyjęte na podstawie Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r. (zwane dalej "regulaminami ONZ") do unijnego systemu homologacji typu, jako wymagania dotyczące homologacji typu albo jako przepisy alternatywne wobec przepisów Unii. Od czasu przyjęcia dyrektywy 2007/46/WE regulaminy ONZ w coraz większym stopniu są włączane do przepisów Unii w ramach unijnego systemu homologacji typu.

(4) W świetle doświadczenia i rozwoju technicznego należy zmodyfikować wymagania odnoszące się do niektórych elementów lub aspektów objętych regulaminami ONZ nr 3, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 24, 27, 29, 34, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 50, 53, 60, 67, 69, 70, 74, 77, 83, 86, 87, 91, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 110, 112, 113, 119, 121, 123, 128, 129, 132 i 137 oraz ogólnymi przepisami technicznym ONZ nr 9.

(5) W celu wyjaśnienia i konsolidacji wymagań odnoszących się do części, zawartych obecnie w kilku regulaminach ONZ, należy przyjąć trzy nowe regulaminy ONZ w sprawie urządzeń sygnalizacji świetlnej (LSD), urządzeń oświetlenia dróg (RID) oraz urządzeń odblaskowych (RRD). Regulaminy te zastąpią i uchylą regulaminy ONZ nr 3, 4, 6, 7, 19, 23, 27, 38, 50, 69, 70, 77, 87, 91, 98, 104, 112, 113, 119 i 123 bez zmiany jakichkolwiek obecnie obowiązujących szczegółowych wymagań technicznych.

(6) Należy ustalić stanowisko, jakie powinno zostać zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Administracyjnego Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r. oraz w ramach Komitetu Wykonawczego Porozumienia Równoległego w odniesieniu do przyjęcia tych modyfikacji oraz nowych regulaminów ONZ, ponieważ regulaminy te będą wiążące dla Unii i mogą mieć decydujący wpływ na treść przepisów prawa Unii w dziedzinie homologacji typu pojazdów.

(7) W komitetach tych Unia jest reprezentowana przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii w ramach Komitetu Administracyjnego Zrewidowanego Porozumienia z 1958 r. oraz Komitetu Wykonawczego Porozumienia Równoległego w dniach 12-16 listopada 2018 r. polega na głosowaniu za wnioskami wymienionymi w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Komisji.

Sporządzono w Brukseli dnia 6 listopada 2018 r.
W imieniu Rady
H. LÖGER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Regulamin nrTytuł punktu porządku obradNumer referencyjny dokumentu (1)
3Wniosek dotyczący serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 3 (urządzenia odblaskowe)ECE/TRANS/WP.29/2018/91
4Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 4 (oświetlenie tylnych tablic rejestracyjnych)ECE/TRANS/WP.29/2018/92
6Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 6 (kierunkowskazy)ECE/TRANS/WP.29/2018/93
7Wniosek dotyczący serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 7 (światła pozycyjne, światła stopu i światła obrysowe)ECE/TRANS/WP.29/2018/94
11Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii poprawek 04 do regulaminu ONZ nr 11 (zamki i zawiasy drzwi)ECE/TRANS/WP.29/2018/127
11Wniosek dotyczący sprostowania 1 do serii poprawek 04 do regulaminu ONZ nr 11 (zamki i zawiasy drzwi)ECE/TRANS/WP.29/2018/155
14Wniosek dotyczący sprostowania 2 do wersji 5 regulaminu ONZ nr 14 (kotwiczenia pasów bezpieczeństwa)ECE/TRANS/WP.29/2018/156
16Wniosek dotyczący suplementu 11 do serii poprawek 06 do regulaminu ONZ nr 16 (pasy bezpieczeństwa)ECE/TRANS/WP.29/2018/128
16Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii poprawek 07 do regulaminu ONZ nr 16 (pasy bezpieczeństwa)ECE/TRANS/WP.29/2018/129
16Wniosek dotyczący serii poprawek 08 do regulaminu ONZ nr 16 (pasy bezpieczeństwa)ECE/TRANS/WP.29/2018/141
17Wniosek dotyczący serii poprawek 09 do regulaminu ONZ nr 17 (wytrzymałość siedzeń)ECE/TRANS/WP.29/2018/142
19Wniosek dotyczący serii poprawek 05 do regulaminu ONZ nr 19 (przednie światła przeciwmgielne)ECE/TRANS/WP.29/2018/95
23Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 23 (światła cofania)ECE/TRANS/WP.29/2018/96
24Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 24 (widoczne zanieczyszczenia, pomiar mocy silników wysokoprężnych (dymienie z silników Diesla))ECE/TRANS/WP.29/2018/143
27Wniosek dotyczący serii poprawek 05 do regulaminu ONZ nr 27 (trójkąty ostrzegawcze)ECE/TRANS/WP.29/2018/97
29Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 29 (kabiny pojazdów użytkowych)ECE/TRANS/WP.29/2018/130
34Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 34 (zabezpieczenia przeciwpożarowe)ECE/TRANS/WP.29/2018/120
34Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 34 (zabezpieczenia przeciwpożarowe)ECE/TRANS/WP.29/2018/121
37Wniosek dotyczący suplementu 47 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 37 (żarowe źródła światła)ECE/TRANS/WP.29/2018/83
38Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 38 (tylne światła przeciwmgłowe)ECE/TRANS/WP.29/2018/98
43Wniosek dotyczący suplementu 8 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 43 (materiały oszklenia bezpiecznego)ECE/TRANS/WP.29/2018/122
44Wniosek dotyczący suplementu 15 do serii poprawek 04 do regulaminu ONZ nr 44 (urządzenia przytrzymujące dla dzieci)ECE/TRANS/WP.29/2018/131
46Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 04 do regulaminu ONZ nr 46 (urządzenia widzenia pośredniego)ECE/TRANS/WP.29/2018/123
48Wniosek dotyczący suplementu 11 do serii poprawek 06 do regulaminu ONZ nr 48 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej)ECE/TRANS/WP.29/2018/84
48Wniosek dotyczący suplementu 12 do serii poprawek 05 do regulaminu ONZ nr 48 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej)ECE/TRANS/WP.29/2018/85
48Wniosek dotyczący suplementu 11 do serii poprawek 06 do regulaminu ONZ nr 48 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej)ECE/TRANS/WP.29/2018/99/Rev.1
48Wniosek dotyczący suplementu 12 do serii poprawek 05 do regulaminu ONZ nr 48 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej)ECE/TRANS/WP.29/2018/100
48Wniosek dotyczący suplementu 18 do serii poprawek 04 do regulaminu ONZ nr 48 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej)ECE/TRANS/WP.29/2018/101
48Wniosek dotyczący suplementu 6 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 48 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej)ECE/TRANS/WP.29/2018/102
50Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 50 (światła pozycyjne, światła hamowania i światła kierunkowskazów dla motorowerów i motocykli)ECE/TRANS/WP.29/2018/103
53Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 53 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii L3)ECE/TRANS/WP.29/2018/86
53Wniosek dotyczący suplementu 20 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 53 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii L3)ECE/TRANS/WP.29/2018/87
53Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 53 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii L3)ECE/TRANS/WP.29/2018/104/Rev.1
53Wniosek dotyczący suplementu 20 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 53 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach kategorii L3)ECE/TRANS/WP.29/2018/105
60Wniosek dotyczący sprostowania 1 do wersji 1 regulaminu ONZ nr 60 (wskaźniki obsługiwane przez kierującego dla motorowerów/motocykli)ECE/TRANS/WP.29/2018/152
67Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 67 (pojazdy zasilane LPG)ECE/TRANS/WP.29/2018/124
69Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 69 (tylne tablice wyróżniające pojazdów o ograniczonej prędkości)ECE/TRANS/WP.29/2018/106
70Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 70 (tylne tablice wyróżniające pojazdów długich i ciężkich)ECE/TRANS/WP.29/2018/107
74Wniosek dotyczący suplementu 10 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 74 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w motorowerach)ECE/TRANS/WP.29/2018/88
74Wniosek dotyczący suplementu 10 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 74 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w motorowerach)ECE/TRANS/WP.29/2018/108/Rev.1
77Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 77 (światła postojowe)ECE/TRANS/WP.29/2018/109
83Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 83 (emisje z pojazdów kategorii M1 i N1)ECE/TRANS/WP.29/2018/144
83Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 04 do regulaminu ONZ nr 83 (emisje z pojazdów kategorii M1 i N1)ECE/TRANS/WP.29/2018/145
83Wniosek dotyczący suplementu 12 do serii poprawek 05 do regulaminu ONZ nr 83 (emisje z pojazdów kategorii M1 i N1)ECE/TRANS/WP.29/2018/146
83Wniosek dotyczący suplementu 12 do serii poprawek 06 do regulaminu ONZ nr 83 (emisje z pojazdów kategorii M1 i N1)ECE/TRANS/WP.29/2018/147
83Wniosek dotyczący suplementu 18 do serii poprawek 07 do regulaminu ONZ nr 83 (emisje z pojazdów kategorii M1 i N1)ECE/TRANS/WP.29/2018/148
86Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 86 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach rolniczych)ECE/TRANS/WP.29/2018/110/Rev.1
86Wniosek dotyczący suplementu 7 do regulaminu nr 86 (instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach rolniczych)ECE/TRANS/WP.29/2018/111
87Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 87 (światła do jazdy dziennej)ECE/TRANS/WP.29/2018/112
91Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 91 (światła pozycyjne boczne)ECE/TRANS/WP.29/2018/113
94Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 94 (zderzenie czołowe)ECE/TRANS/WP.29/2018/132
95Wniosek dotyczący suplementu 7 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 95 (zderzenie boczne)ECE/TRANS/WP.29/2018/133
98Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 98 (reflektory wyposażone w gazowo-wyładowcze źródła światła)ECE/TRANS/WP.29/2018/114
99Wniosek dotyczący suplementu 14 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 99 (gazowo-wyładowcze źródła światła)ECE/TRANS/WP.29/2018/89
100Wniosek dotyczący suplementu 5 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 100 (pojazdy o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym)ECE/TRANS/WP.29/2018/134 + WP.29-176-03
100Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 100 (pojazdy o napędzie elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym)ECE/TRANS/WP.29/2018/135
101Wniosek dotyczący suplementu 10 do regulaminu ONZ nr 101 (emisja CO2/zużycie paliwa)ECE/TRANS/WP.29/2018/149
101Wniosek dotyczący suplementu 8 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 101 (emisja CO2/zużycie paliwa)ECE/TRANS/WP.29/2018/150
104Wniosek dotyczący serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 104 (oznakowania odblaskowe)ECE/TRANS/WP.29/2018/115
105Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 06 do regulaminu ONZ nr 105 (pojazdy objęte ADR)ECE/TRANS/WP.29/2018/126
110Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 110 (pojazdy zasilane CNG/LNG)ECE/TRANS/WP.29/2018/125
110Wniosek dotyczący sprostowania 1 do wersji 3 regulaminu ONZ nr 110 (pojazdy zasilane CNG/LNG)ECE/TRANS/WP.29/2018/153
112Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 112 (reflektory emitujące asymetryczne światło mijania)ECE/TRANS/WP.29/2018/116
113Wniosek dotyczący serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 113 (reflektory z symetrycznymi światłami mijania)ECE/TRANS/WP.29/2018/117
119Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 119 (światła zakrętowe)ECE/TRANS/WP.29/2018/118
121Wniosek dotyczący sprostowania 1 do wersji 2 regulaminu ONZ nr 121 (oznaczenie urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników)ECE/TRANS/WP.29/2018/154
123Wniosek dotyczący serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 123 (systemy adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS))ECE/TRANS/WP.29/2018/119
128Wniosek dotyczący suplementu 8 do pierwotnej wersji regulaminu ONZ nr 128 (źródła światła LED)ECE/TRANS/WP.29/2018/90
129Wniosek dotyczący suplementu 8 do regulaminu ONZ nr 129 (ulepszone urządzenia przytrzymujące dla dzieci)ECE/TRANS/WP.29/2018/136
129Wniosek dotyczący suplementu 5 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 129 (ulepszone urządzenia przytrzymujące dla dzieci)ECE/TRANS/WP.29/2018/137
129Wniosek dotyczący suplementu 4 do serii poprawek 02 do regulaminu ONZ nr 129 (ulepszone urządzenia przytrzymujące dla dzieci)ECE/TRANS/WP.29/2018/138
129Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 03 do regulaminu ONZ nr 129 (ulepszone urządzenia przytrzymujące dla dzieci)ECE/TRANS/WP.29/2018/139
132Wniosek dotyczący suplementu 1 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 132 (dodatkowe układy ograniczające emisję zanieczyszczeń (REC))ECE/TRANS/WP.29/2018/151
137Wniosek dotyczący suplementu 2 do serii poprawek 01 do regulaminu ONZ nr 137 (czołowe uderzenie z naciskiem na urządzenia przytrzymujące)ECE/TRANS/WP.29/2018/140
Nowy regulamin ONZWniosek dotyczący nowego regulaminu ONZ w sprawie urządzeń sygnalizacji świetlnej (LSD)ECE/TRANS/WP.29/2018/157
Nowy regulamin ONZWniosek dotyczący nowego regulaminu ONZ w sprawie urządzeń oświetlenia dróg (RID)ECE/TRANS/WP.29/2018/158
Nowy regulamin ONZWniosek dotyczący nowego regulaminu ONZ w sprawie urządzeń odblaskowych (RRD)ECE/TRANS/WP.29/2018/159
(1) Wszystkie dokumenty, o których mowa w tabeli, są ogólnodostępne na stronie internetowej: http://www.unece. org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/gen2018.html.
Ogólne przepisy techniczne nrTytuł punktu porządku obradNumer referencyjny dokumentu
Ogólne przepisy techniczne ONZ nr 9Wniosek dotyczący poprawki 2 do ogólnych przepisów technicznych ONZ nr 9 (bezpieczeństwo pieszych)ECE/TRANS/WP.29/2018/160 & 161
1 Decyzja Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań ("Zrewidowane Porozumienie z 1958 r.") (Dz.U. L 346 z 17.12.1997, s. 78).
2 Decyzja Rady 2000/125/WE z dnia 31 stycznia 2000 r. dotycząca zawarcia Porozumienia dotyczącego ustanowienia ogólnych przepisów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być montowane lub wykorzystywane w pojazdach kołowych ("Porozumienie Równoległe") (Dz.U. L 35 z 10.2.2000, s. 12).
3 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów ("dyrektywa ramowa") (Dz.U. L 263 z 9.10.2007, s. 1).