Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.214.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 sierpnia 2015 r.

DECYZJA RADY (UE) 2015/1388
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej odnośnie do projektu regulaminu postępowania podczas Konferencji Państw Stron Traktatu o handlu bronią

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 i art. 207 ust. 3 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Traktat o handlu bronią (zwany dalej "traktatem ATT") wszedł w życie w dniu 24 grudnia 2014 r. i został ratyfikowany przez 26 państw członkowskich. Unia nie jest stroną traktatu ATT.

(2) Zgodnie z art. 17 traktatu ATT Konferencję Państw Stron zwołuje Sekretariat tymczasowy, ustanowiony zgodnie z art. 18 tego traktatu, nie później niż w okresie jednego roku od wejścia w życie traktatu ATT. Konferencja Państw Stron ma przyjąć, w drodze konsensusu, swój regulamin postępowania na pierwszym posiedzeniu, które odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia 2015 r.

(3) Niektóre z postanowień traktatu ATT dotyczą spraw, które podlegają wyłącznej kompetencji Unii, ponieważ sprawy te wchodzą w zakres wspólnej polityki handlowej lub mają wpływ na przepisy rynku wewnętrznego w zakresie transferu broni konwencjonalnej i materiałów wybuchowych.

(4) Konferencja Państw Stron ma, między innymi, dokonywać przeglądu w zakresie implementacji traktatu ATT, rozważać i przyjmować zalecenia w zakresie jego implementacji i funkcjonowania oraz rozważać zagadnienia wynikające z interpretacji tego traktatu, a także może rozważać jego zmiany. Regulamin postępowania określi, w jaki sposób Konferencja Państw Stron działa i podejmuje decyzje, w tym w odniesieniu do spraw podlegających wyłącznej kompetencji Unii. Regulamin postępowania należy zatem uznać za akt wywołujący skutki prawne w rozumieniu art. 218 ust. 9 Traktatu.

(5) W związku z tym stanowisko Unii odnośnie do przyjęcia regulaminu postępowania Konferencji Państw Stron traktatu ATT powinno zostać ustalone przez Radę, a następnie reprezentowane przez państwa członkowskie działające wspólnie w interesie Unii.

(6) Na pierwszym posiedzeniu Konferencji Państw Stron państwa członkowskie powinny ściśle współpracować ze sobą i z Komisją oraz koordynować swoje działania między sobą i z działaniami Komisji, aby zapewnić stosowanie niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. Stanowisko, jakie ma być zajęte w imieniu Unii odnośnie do regulaminu postępowania Konferencji Państw Stron traktatu ATT na pierwszym posiedzeniu Konferencji, która odbędzie się w dniach 24-27 sierpnia 2015 r., jest zgodne z niniejszą decyzją, w tym z załącznikiem do niej, i jest reprezentowane przez państwa członkowskie działające wspólnie w interesie Unii.
2. W odniesieniu do spraw wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji Unii państwa członkowskie, które są Państwami Stronami traktatu ATT, zostają niniejszym upoważnione do przyjęcia regulaminu postępowania, działając wspólnie w interesie Unii.
3. Państwa członkowskie ściśle współpracują ze sobą i z Komisją oraz koordynują swoje działania między sobą i z działaniami Komisji, aby zapewnić stosowanie niniejszej decyzji.

W szczególności w przypadku zgłoszenia wniosków bieżących w sprawach, które nie są jeszcze przedmiotem stanowiska Unii i które wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji Unii, stanowisko Unii w sprawie przedmiotowego wniosku ustala się w drodze koordynacji, zgodnie z akapitem pierwszym, w tym na bieżąco, zanim decyzja w sprawie tego wniosku zostanie podjęta przez Konferencję Państw Stron.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2015 r.

W imieniu Rady

J. ASSELBORN

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W odniesieniu do regulaminu postępowania Konferencji Państw Stron Traktatu o handlu bronią (zwanego dalej "traktatem ATT"), który to regulamin ma zostać przyjęty na pierwszym posiedzeniu Konferencji w dniach 24-27 sierpnia 2015 r. w Meksyku, państwa członkowskie będące Państwami Stronami traktatu ATT, działając wspólnie w interesie Unii, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić, by interesy Unii były odpowiednio chronione i zabezpieczone w trakcie przyjmowania regulaminu postępowania na pierwszym posiedzeniu Konferencji Państw Stron traktatu ATT. W szczególności państwa członkowskie dokładają wszelkich starań, aby zapewnić, by regulamin postępowania pozwalał na odpowiednią ochronę i zabezpieczenie interesów Unii w decyzjach podejmowanych przez Konferencje Państw Stron.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.