Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.329.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/2059
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie stanowiska, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG, dotyczącego zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 114 w związku z art. 218 ust. 9,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2894/94 z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie uzgodnień dotyczących stosowania Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym 2  ("Porozumienie EOG") weszło w życie dnia 1 stycznia 1994 r.

(2) Zgodnie z art. 98 Porozumienia EOG Wspólny Komitet EOG może podjąć decyzję o zmianie, między innymi, załącznika IX do tego Porozumienia, w którym zawarto postanowienia dotyczące usług finansowych.

(3) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 3 .

(4) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 4 .

(5) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 5 .

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG.

(7) Stanowisko Unii w ramach Wspólnego Komitetu EOG powinno zatem opierać się na załączonych projektach decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Stanowisko, jakie należy zająć w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu EOG w sprawie proponowanej zmiany załącznika IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG, opiera się na projektach decyzji Wspólnego Komitetu EOG załączonych do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2018 r.
W imieniu Rady
M. SCHRAMBÖCK
Przewodnicząca

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR .../...

z dnia ...

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 6 .

(2) Rozporządzenie (UE) 2015/847 uchyla rozporządzenie Komisji (WE) nr 1781/2006, które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z tym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1. pkt 23ba (dyrektywa Komisji 2006/70/WE) otrzymuje brzmienie:

"32015 R 0847: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 1).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następującego dostosowania:

Na zasadzie odstępstwa od art. 4 i 6, w odniesieniu do przekazów pieniężnych we frankach szwajcarskich w Liechtensteinie oraz z i do Liechtensteinu w ramach jego unii walutowej ze Szwajcarią, informacje wymagane na mocy art. 4 i 6 są gromadzone i udostępniane na żądanie dostawcy usług płatniczych odbiorcy w ciągu trzech dni roboczych, ale nie muszą być przekazywane niezwłocznie wraz z transferem środków, jak przewidziano w art. 4 i 6. Niniejsze odstępstwo ma zastosowanie w okresie przejściowym upływającym dnia 31 grudnia 2022 r.".

2. Pkt 23d (rozporządzenie (WE) nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady) zostaje skreślony.
Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) 2015/847 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem [...], pod warunkiem otrzymania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * , lub z dniem wejścia w życie decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr .../... z dnia ... 7  [włączającej czwartą dyrektywę w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (celex 32015L0849) do Porozumienia EOG], w zależności od tego, który z tych terminów jest późniejszy.

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG

PROJEKT

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR .../...

z dnia ...

zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE 8 .

(2) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki 9 .

(3) Dyrektywa (UE) 2015/849 uchyla dyrektywę 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 10  oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE 11 , które są uwzględnione w Porozumieniu EOG i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku IX do Porozumienia EOG wprowadza się następujące zmiany:

1. Pkt 23b (dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady) otrzymuje brzmienie:

"32015 L 0849: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

Do celów niniejszego Porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) art. 3 pkt 4 lit. d) otrzymuje brzmienie:

»nadużyć finansowych, co najmniej poważnych, mających wpływ na interesy finansowe Unii, zgodnie z definicją poniżej:

(i) w odniesieniu do wydatków - jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie dotyczące:

- wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów celem sprzeniewierzenia lub bezprawnego zatrzymania środków z budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub budżetów zarządzanych przez Unię Europejską lub w jej imieniu,

- nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, z tym samym skutkiem,

- niewłaściwego wykorzystania takich środków finansowych - do celów innych niż te, na które pierwotnie zostały przyznane;

(ii) w odniesieniu do przychodu, którego definicję przedstawiono w decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z dnia 29 września 2000 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot Europejskich 12 jakiekolwiek celowe działanie lub zaniechanie odnoszące się do:

- wykorzystania lub przedstawienia nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów celem bezprawnego zmniejszenia środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej lub budżetów zarządzanych przez Unię Europejską lub w jej imieniu,

- nieujawnienia informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku, z tym samym skutkiem,

- niewłaściwego wykorzystania korzyści uzyskanych zgodnie z prawem, z tym samym skutkiem.

Za poważne nadużycie finansowe jest uważane nadużycie finansowe obejmujące minimalną kwotę, której wartość nie przekracza 50 000 EUR.«";

2. Pkt 23ba (dyrektywa Komisji 2006/70/WE) otrzymuje brzmienie:

"32016 R 1675: rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1).";

3. W pkt 31bc (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012) dodaje się tiret w brzmieniu:

"- 32015 L 0849: dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy (UE) 2015/849 i rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/1675 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem [...] pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli

W imieniu Wspólnego Komitetu EOG

Przewodniczący

Sekretarze Wspólnego Komitetu EOG

Oświadczenie państw EFTA

do decyzji nr [...] włączającej do Porozumienia EOG dyrektywę (UE) 2015/849

Dyrektywa (UE) 2015/849 zawiera przepisy, w których znajdują się odesłania do aktów przyjętych na mocy tytułu V TFUE. Przypomina się, że uwzględnienie aktów zawierających takie przepisy do Porozumienia EOG nie narusza zasady, zgodnie z którą prawodawstwo Unii Europejskiej przyjęte na podstawie tytułu V TFUE nie jest objęte zakresem Porozumienia EOG.

Wspólna deklaracja Umawiających się Stron

do decyzji nr [...] włączającej do Porozumienia EOG dyrektywę (UE) 2015/849

Umawiające się Strony uzgodniły włączenie poważnych nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej do wykazu przestępstw źródłowych powiązanych z praniem pieniędzy. Ze względów praktycznych czwarta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa (UE) 2015/849) została uwzględniona bez wzajemnego porozumienia w celu równoczesnej ochrony interesów finansowych państw EOG/EFTA. Niemniej jednak zasady wzajemności i jednolitości, określone w art. 1 Porozumienia EOG i o których mowa w jego motywie 4, nadal mają w pełni zastosowanie, również do wzajemnej ochrony przed działalnością przestępczą mającą wpływ na interesy finansowe Umawiających się Stron w rozumieniu [niniejszej decyzji].

1 Dz.U. L 305 z 30.11.1994, s. 6.
2 Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3.
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 1).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1675 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 przez wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki (Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1).
6 Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 1.
* [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]
7 Dz.U. L ...
8 Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73.
9 Dz.U. L 254 z 20.9.2016, s. 1.
10 Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15.
11 Dz.U. L 214 z 4.8.2006, s. 29.
12 Dz.U. L 253 z 7.10.2000, s. 42.
* [Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.] [Wskazano wymogi konstytucyjne.]
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.