Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.283.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1262/2007
z dnia 26 października 2007 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 756/2007 (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, str. 41).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00MA57,8
MK42,6
ZZ50,2
0707 00 05EG151,2
JO190,9
MA35,8
MK68,4
TR162,0
ZZ121,7
0709 90 70TR124,3
ZZ124,3
0805 50 10AR76,0
TR86,3
ZA58,5
ZZ73,6
0806 10 10BR248,5
MK26,1
TR108,1
US223,3
ZZ151,5
0808 10 80AU148,5
CL161,2
MK35,8
NZ104,8
US96,9
ZA100,6
ZZ108,0
0808 20 50AR49,1
CN69,0
TR122,2
ZZ80,1
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod "ZZ" odpowiada "innym pochodzeniom".
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.