Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.10.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 stycznia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 31/2007
z dnia 16 stycznia 2007 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00IL 55,3
MA 78,1
TN120,5
TR121,6
ZZ 93,9
0707 00 05JO166,3
MA 87,1
TR166,5
ZZ140,0
0709 90 70MA 78,0
TR103,4
ZZ 90,7
0805 10 20EG 52,0
IL 54,6
MA 51,9
TN 58,5
TR 59,9
ZZ 55,4
0805 20 10MA 78,4
TR 73,2
ZZ 75,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90CN 82,9
IL 58,9
MA 59,9
TR 67,2
ZZ 67,2
0805 50 10AR 67,1
EG135,9
TR 45,9
ZZ 83,0
0808 10 80CA 95,8
CN 70,0
US121,0
ZZ 95,6
0808 20 50CN 64,3
US 98,3
ZA 82,6
ZZ 81,7
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006

(Dz.U. L 354 z 14.12.2006, str. 19). Kod "ZZ" odpowiada "innym

pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.