Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.76.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 425/2006
z dnia 14 marca 2006 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 marca 2006 r.

W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052 95,0
204 60,5
212102,0
624120,2
999 94,4
0707 00 05052127,9
068143,9
204 36,3
628169,1
999119,3
0709 10 00220 46,4
999 46,4
0709 90 70052 83,8
204 56,4
999 70,1
0805 10 20052 56,0
204 41,0
212 44,6
220 51,3
400 60,8
512 33,1
624 61,0
999 49,7
0805 50 10052 60,2
624 65,6
999 62,9
0808 10 80388 94,2
400134,7
404105,1
512 72,5
524 76,3
528 76,5
720 76,1
999 90,8
0808 20 50388 82,0
400 74,8
512 63,3
528 64,5
720 49,4
999 66,8
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005

(Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod "999" odpowiada "innym pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.