Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1/2006
z dnia 3 stycznia 2006 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 stycznia 2006 r.

W imieniu Komisji
J. L. DEMARTY
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 386/2005 (Dz.U. L 62 z 9.3.2005, str. 3).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052 69,1
204 43,1
212 92,4
999 68,2
0707 00 05052113,1
204 81,0
999 97,1
0709 90 70052119,0
204 87,5
999103,3
0805 10 20052 63,6
204 54,1
220 53,2
624 58,4
999 57,3
0805 20 10052 46,8
204 58,1
999 52,5
0805 20 30, 0805 20 50,052 73,5
0805 20 70, 0805 20 90400 83,2
624 76,8
999 77,8
0805 50 10052 48,0
999 48,0
0808 10 80400 91,8
404105,5
720 67,7
999 88,3
0808 20 50400103,6
999103,6
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005

(Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod "999" odpowiada "innym

pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.