Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.195.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1198/2005
z dnia 26 lipca 2005 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052101,8
999101,8
0707 00 05052 88,0
999 88,0
0709 90 70052 75,3
999 75,3
0805 50 10388 63,6
508 58,8
524 69,1
528 61,5
999 63,3
0806 10 10052114,1
204 79,7
220159,4
508134,4
624164,2
999130,4
0808 10 80388 84,5
400 92,2
404 86,2
508 74,7
512 74,6
524 52,1
528 68,6
720107,8
804 86,6
999 80,8
0808 20 50052111,2
388 83,3
512 25,4
528 45,8
999 66,4
0809 10 00052127,9
094100,2
999114,1
0809 20 95052291,3
400333,7
404385,7
999336,9
0809 30 10, 0809 30 90052113,5
999113,5
0809 40 05624 86,9
999 86,9
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 750/2005

(Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 12). Kod "999" odpowiada "innym

pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.