Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.222.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1141/2004
z dnia 22 czerwca 2004 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 czerwca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

ZAŁĄCZNIK 

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich (1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052 62,9
999 62,9
0707 00 05052111,2
999111,2
0709 90 70052 88,0
999 88,0
0805 50 10388 63,0
508 51,4
528 59,0
999 57,8
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90388 78,3
400116,0
404 82,4
508 66,3
512 72,3
524 65,1
528 70,5
720 64,5
804100,4
999 79,5
0809 10 00052291,8
624203,0
999247,4
0809 20 95052398,9
068148,4
400373,9
616272,4
999298,4
0809 30 10, 0809 30 90052135,3
624152,3
999143,8
0809 40 05052102,5
624208,8
999155,7
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003

(Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod "999" odpowiada "innym

pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.