Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.370.24

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2148/2004
z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie stałego i tymczasowego dopuszczenia niektórych dodatków oraz dopuszczenia nowych zastosowań dodatku już dopuszczonego do użycia w paszach

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 17 grudnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych 1 , w szczególności jej art. 3 oraz art. 9d ust. 1 i art. 9e ust. 1,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 2 , w szczególności jego art. 25,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje dopuszczanie do użytku dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt w Unii Europejskiej.

(2) Artykuł 25 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 ustanawia środki przejściowe odnoszące się do wniosków o dopuszczenie dodatków do pasz zgodnie z dyrektywą 70/524 przed terminem stosowania wyżej wspomnianego rozporządzenia.

(3) Wnioski o dopuszczenie dodatków wymienionych w załącznikach do niniejszego rozporządzenia zostały złożone przed terminem stosowania rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(4) Wstępne uwagi Państw Członkowskich na temat wspomnianych wniosków, złożone zgodnie z art. 4 ust. 4 dyrektywy 70/524/EWG, zostały przekazane Komisji przed datą wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1831/2003. Wnioski takie będą zatem nadal traktowane zgodnie z art. 4 dyrektywy 70/524/EWG.

(5) Użycie klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego jako dodatku do pasz należącego do kategorii "spoiw i środków przeciwzbrylających" zostało czasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla świń, królików i drobiu, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1245/1999 3 .

(6) Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie tego minerału bez ograniczeń czasowych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w dyrektywie 70/524/EWG.

(7) Wykorzystanie klinoptylolitu pochodzenia wulkanicznego powinno zatem zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych, po spełnieniu określonych warunków wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

(8) Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Bacillus licheniformis (DSM 5749) oraz Bacillus subtilis (DSM 5750) zostało tymczasowo dopuszczone dla tuczników oraz bez ograniczeń czasowych dla prosiąt rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2437/2000 4 .

(9) Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie wspomnianego wyżej preparatu bez ograniczeń czasowych dla tuczników. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w dyrektywie 70/524/EWG. Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o zmianę maksymalnego wieku prosiąt, dla których przeznaczony jest ten preparat. Z przeprowadzonej oceny wynika, że warunki uzasadniające taką zmianę zostały spełnione.

(10) Wykorzystanie preparatu zawierającego mikroorganizmy z grupy Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla prosiąt, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 5 .

(11) Wykorzystanie preparatów zawierających mikroorganizmy z grupy Enterococcus faecium (DSM 7134) oraz Lactobacillus rhamnosus (DSM 7133) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla prosiąt, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2690/99 6 .

(12) Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie do użytku bez ograniczeń czasowych wspomnianych wyżej dwóch preparatów. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w dyrektywie 70/524/EWG.

(13) Wykorzystanie trzech preparatów, wymienionych w załączniku II, powinno zatem zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych.

(14) Przedłożono dane na poparcie wniosku o dopuszczenie nowego dodatku należącego do mikroorganizmów Kluyveromyces marxianus odmiana lactisK1 (BCCM/MUCL 39434) dla krów mlecznych.

(15) Z oceny wniosku o dopuszczenie, złożonego w odniesieniu do preparatu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia, wynika, że spełnione są warunki dopuszczenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 dyrektywy 70/524/EWG.

(16) Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt (SCAN) w dokumencie "Opinia na temat wykorzystania niektórych mikroorganizmów jako dodatki do pasz" z dnia 25 kwietnia 2003 r. wydał swoją opinię na temat wykorzystania tego dodatku w paszach, stwierdzając, że nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia zwierząt, zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, po spełnieniu warunków wymienionych w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.

(17) Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)- beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6-10 W) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla kurcząt brojlerów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98.

(18) Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4- beta-glukanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 142) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla kurcząt brojlerów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (postać płynna) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1353/2000 7  (postać stała).

(19) Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,4- beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla kurcząt brojlerów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1436/98 (postać płynna) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1353/2000 (postać stała).

(20) Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o dopuszczenie bez ograniczeń czasowych trzech wymienionych wyżej preparatów enzymatycznych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki takiego dopuszczenia określone w art. 3a dyrektywy 70/524/EWG.

(21) Wykorzystanie trzech preparatów enzymatycznych, wymienionych w załączniku IV, powinno zatem zostać dopuszczone bez ograniczeń czasowych.

(22) Wykorzystanie preparatu enzymatycznego z endo-1,3(4)- beta-glukanazy i endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanych przez Penicillium funiculosum (IMI SD 101) zostało tymczasowo dopuszczone, po raz pierwszy dla kurcząt brojlerów, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1259/2004 8 . Wykorzystanie tego preparatu zostało tymczasowo dopuszczone dla indyków brojlerów, kur niosek i tuczników rozporządzeniem Komisji (WE) nr 418/2001 9 .

(23) Przedłożono nowe dane na poparcie wniosku o rozszerzenie dopuszczenia do użytku tego preparatu enzymatycznego również w odniesieniu do prosiąt i kaczek brojlerów.

(24) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wydał opinię na temat wykorzystania tego preparatu, stwierdzając, że nie stanowi on zagrożenia dla tych dodatkowych kategorii zwierząt, po spełnieniu warunków wymienionych w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

(25) Z przeprowadzonej oceny wynika, że spełnione zostały warunki dopuszczenia określone w dyrektywie 70/524/EWG.

(26) Wykorzystanie trzech preparatów enzymatycznych, wymienionych w załączniku V, powinno zatem zostać dopuszczone tymczasowo na okres czterech lat.

(27) Z oceny wyżej wymienionych wniosków wynika, że należy wprowadzić wymóg stosowania pewnych procedur, mających na celu ochronę pracowników przed kontaktem z dodatkami wymienionymi w załącznikach. Ochronę tę należy zapewnić poprzez zastosowanie dyrektywy Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy 10 .

(28) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Dopuszcza się preparat należący do grupy "spoiwa i środki przeciwzbrylające" do wykorzystania bez ograniczeń czasowych jako dodatek w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w załączniku I.

Artykuł  2

Dopuszcza się preparaty należące do grupy "mikroorganizmy" do wykorzystania bez ograniczeń czasowych jako dodatki w żywieniu zwierząt na warunkach określonych w załączniku II.

Artykuł  3 11

(uchylony)

Artykuł  4 12

(uchylony)

Artykuł  5 13

(uchylony)

Artykuł  6

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2004 r.
W imieniu Rady
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  14

ZAŁĄCZNIK  II  15

ZAŁĄCZNIK  III  16

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK  IV  17

(uchylony)

ZAŁĄCZNIK  V  18

(uchylony)

1Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 37).
2 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, str. 29.
3 Dz.U. L 150 z 17.6.1999, str. 15.
4 Dz.U. L 280 z 4.11.2000, str. 28.
5 Dz.U. L 191 z 7.7.1998, str. 15.
6 Dz.U. L 326 z 18.12.1999, str. 33.
7 Dz.U. L 155 z 28.6.2000, str. 15.
8 Dz.U. L 239 z 9.7.2004, str. 8.
9 Dz.U. L 62 z 2.3.2001, str. 3.
10 Dz.U. L 183 z 29.6.1989, str. 1.
11 Art. 3 uchylony przez art. 12 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.
12 Art. 4 uchylony przez art. 12 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.
13 Art. 5 uchylony przez art. 12 pkt 1 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.
14 Załącznik I:

- zmieniony przez art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 1980/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniającego warunki dopuszczenia dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych oraz dodatku paszowego należącego do grupy lepiszczy i środków zapobiegających zbrylaniu (Dz.U.UE.L.05.318.3) z dniem 26 grudnia 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 12 pkt 2 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

15 Załącznik II:

- zmieniony przez art. 9 rozporządzenia nr 1018/2012 z dnia 5 listopada 2012 r. (Dz.U.UE.L.12.307.56) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 listopada 2012 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 3 rozporządzenia nr (UE) 2017/447 z dnia 14 marca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.69.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 kwietnia 2017 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez art. 12 pkt 3 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

16 Załącznik III uchylony przez art. 12 pkt 4 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.
17 Załącznik IV uchylony przez art. 12 pkt 4 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.
18 Załącznik V uchylony przez art. 12 pkt 4 rozporządzenia nr (UE) 2017/1145 z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U.UE.L.2017.166.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 lipca 2017 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.