Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.31.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/198
z dnia 2 lutego 2017 r.
w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 460)

(Dz.U.UE L z dnia 4 lutego 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie 1 , w szczególności jej art. 16 ust. 3 zdanie trzecie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja wykonawcza Komisji 2012/756/UE 2  przewidywała środki zapobiegające wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto, zwanego dalej "określonym organizmem", czynnika przyczynowego raka kiwi. Ta decyzja wykonawcza straciła moc w dniu 31 marca 2016 r.

(2) Kilka państw członkowskich zwróciło się o utrzymanie w mocy środków wprowadzonych decyzją wykonawczą 2012/756/UE z uwagi na stałe ryzyko fitosanitarne związane z występowaniem określonego organizmu. Dlatego w odniesieniu do wprowadzania z państw trzecich do Unii roślin przeznaczonych do sadzenia Actinidia Lindl (zwanych dalej "określonymi roślinami") i ich przemieszczania w obrębie Unii należy przyjąć takie same środki jak środki przewidziane we wspomnianej decyzji wykonawczej.

(3) Ponadto z doświadczeń zdobytych podczas stosowania decyzji wykonawczej 2012/756/UE wynika, że w niektórych strefach zniszczenie wszystkich określonych roślin lub ich indywidualne badanie, jako równoważne alternatywy dla kontroli wizualnych, również stanowią właściwe środki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się określonego organizmu, a także że środki te są równie skuteczną reakcją na pojawienie się ogniska choroby wywołanej określonym organizmem, a więc należy zezwolić na stosowanie również tych środków w odniesieniu do określonych roślin pochodzących z Unii lub z państw trzecich. Co więcej, doświadczenie pokazuje również, że do osiągnięcia celów niniejszej decyzji wystarczająca jest strefa o promieniu 100 m zamiast 500 m wokół miejsca lub punktu produkcji wolnego od szkodników, dająca pewną izolację od środowiska zewnętrznego i ochronę przed nim, które skutecznie wykluczają obecność określonego organizmu.

(4) Państwa członkowskie powinny w razie potrzeby dostosować swoje prawodawstwo w celu spełnienia wymogów określonych w niniejszej decyzji.

(5) Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2020 r., aby dać czas na monitorowanie rozwoju sytuacji.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zakaz dotyczący organizmu szkodliwego Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto

Zakazuje się wprowadzania do Unii i rozprzestrzeniania w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto (zwanego dalej "określonym organizmem").

Artykuł  2

Wprowadzanie Actinidia Lindl. do Unii

Żywy pyłek i rośliny przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona, Actinidia Lindl. (zwane dalej "określonymi roślinami"), pochodzące z państw trzecich, można wprowadzać do Unii jedynie pod warunkiem że spełniają one szczególne wymogi dotyczącymi wprowadzania, jak określono w załączniku I.

Artykuł  3

Przemieszczanie określonych roślin w obrębie Unii

Określone rośliny mogą być przemieszczane w obrębie Unii wyłącznie, jeśli spełniają wymogi, jak określono w załączniku II.

Artykuł  4

Badania i powiadamianie o określonym organizmie

1. Państwa członkowskie przeprowadzają coroczne urzędowe badania dotyczące obecności określonego organizmu na określonych roślinach.

Państwa członkowskie powiadamiają o wynikach tych badań Komisję i pozostałe państwa członkowskie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym odbyło się badanie.

2. Jeśli podmiot zawodowy podejrzewa lub stwierdza występowanie określonego organizmu w roślinach, produktach roślinnych lub innych przedmiotach będących pod kontrolą operatora na obszarze, na którym nie stwierdzono wcześniej obecności tego organizmu, niezwłocznie powiadamia o tym odpowiedzialny organ urzędowy, tak aby organ ten podjął odpowiednie działania. W stosownych przypadkach podmiot zawodowy również natychmiast wprowadza środki zabezpieczające, aby zapobiec zadomowieniu się i rozprzestrzenieniu się określonego organizmu.
Artykuł  5

Zgodność

Państwa członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o środkach wprowadzonych w celu zapewnienia zgodności z niniejszą decyzją.

Artykuł  6

Stosowanie

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 marca 2020 r.

Artykuł  7

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2017 r.

W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Szczególne wymogi dotyczące wprowadzania do Unii, o których mowa w art. 2

SEKCJA  I

Świadectwo fitosanitarne

1) Do określonych roślin pochodzących z państw trzecich dołączane jest świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt (ii) akapit pierwszy dyrektywy 2000/29/WE (zwane dalej "świadectwem") i które zawiera w rubryce "Dodatkowe oświadczenie" informacje określone w pkt 2) i 3).
2) Świadectwo zawiera informację, że spełniony jest jeden z następujących warunków:
a) określone rośliny były stale uprawiane w państwie, w którym nie odnotowuje się występowania określonego organizmu;
b) określone rośliny były stale uprawiane na obszarze wolnym od szkodników, ustanowionym w odniesieniu do określonego organizmu przez krajową organizację ochrony roślin państwa pochodzenia zgodnie z Międzynarodowym Standardem dla Środków Fitosanitarnych FAO (zwanym dalej "ISPM") nr 4 3 ;
c) określone rośliny zostały wyprodukowane w miejscu lub punkcie produkcji wolnym od szkodników, ustanowionym w odniesieniu do określonego organizmu przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z ISPM FAO nr 10 4 . Określone rośliny były uprawiane w strukturze dającej pewną izolację od środowiska zewnętrznego i ochronę przed nim, które skutecznie wykluczają obecność określonego organizmu. W tym miejscu lub punkcie określone rośliny zostały dwukrotnie poddane urzędowej kontroli w czasie najbardziej odpowiednim do wykrycia objawów zakażenia podczas ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wywozem i stwierdzono, że są wolne od określonego organizmu.

Takie miejsce lub punkt produkcji są otoczone strefą o promieniu wynoszącym co najmniej 100 m i spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(i) urzędowe kontrole zostały przeprowadzone dwukrotnie w czasie najbardziej odpowiednim do wykrycia objawów zakażenia podczas ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wywozem, a wszystkie określone rośliny, u których podczas tych kontroli stwierdzono objawy zakażenia, zostały natychmiast zniszczone;
(ii) wszystkie określone rośliny zostały natychmiast zniszczone;
(iii) każda określona roślina była regularnie badana w najbardziej odpowiednim czasie i została uznana za wolną od określonego organizmu;
d) określone rośliny zostały wyprodukowane w miejscu produkcji wolnym od szkodników, ustanowionym w odniesieniu do określonego organizmu przez krajową organizację ochrony roślin zgodnie z ISPM FAO nr 10. W tym miejscu określone rośliny zostały dwukrotnie poddane urzędowej kontroli i badaniu oraz dwukrotnie pobrano z nich próbki w najbardziej odpowiednim czasie podczas ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wywozem i stwierdzono, że są wolne od określonego organizmu.

Takie miejsce produkcji jest otoczone strefą o promieniu wynoszącym 4 500 m i spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(i) urzędowe kontrole, pobranie próbek oraz badanie przeprowadzono w tej strefie dwukrotnie w najbardziej odpowiednim czasie podczas ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed wywozem. Podczas urzędowych kontroli, pobierania próbek i badań nie stwierdzono występowania określonego organizmu;
(ii) wszystkie określone rośliny w promieniu 500 m od miejsca produkcji zostały natychmiast zniszczone;
(iii) każda określona roślina w promieniu 500 m od miejsca produkcji była regularnie badana w najbardziej odpowiednim czasie i została uznana za wolną od określonego organizmu.
W przypadku ppkt (ii) i (iii) wszystkie określone rośliny w tej strefie w odległości od 500 do 4 500 m od miejsca produkcji zostały zniszczone lub zbadane zgodnie z planem pobierania próbek, który jest w stanie z wiarygodnością 99 % potwierdzić, że poziom obecności określonego organizmu w określonych roślinach jest niższy niż 0,1 %.
3) W przypadku gdy podaje się informacje określone w pkt 2) lit. c) lub d), świadectwo zawiera dodatkowo informację o tym, że spełniony jest jeden z następujących warunków:
a) określone rośliny pochodzą bezpośrednio od roślin macierzystych uprawianych w warunkach zgodnych z pkt 2) lit. a) lub b), lub c);
b) określone rośliny pochodzą bezpośrednio od roślin macierzystych, które wcześniej poddano indywidualnemu badaniu potwierdzającemu, że są wolne od określonego organizmu;
c) określone rośliny poddano badaniu zgodnie z planem pobierania próbek, który jest w stanie z wiarygodnością 99 % potwierdzić, że poziom obecności określonego organizmu w określonych roślinach jest niższy niż 0,1 %.
4) W przypadku gdy podaje się informację określoną w pkt 2) lit. b), świadectwo zawiera dodatkowo w rubryce "Miejsce pochodzenia" nazwę obszaru wolnego od szkodników.

SEKCJA  II

Kontrola

Określone rośliny wprowadzane do Unii, którym towarzyszy świadectwo fitosanitarne zgodne z sekcją I, są poddawane rygorystycznym kontrolom, a następnie, w stosownych przypadkach, badane na obecność określonego organizmu w miejscu wprowadzenia lub w miejscu przeznaczenia określonym zgodnie z dyrektywą Komisji 2004/103/WE 5 .

W przypadku gdy określone rośliny wprowadzane są na obszar Unii w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie przeznaczenia tych roślin, odpowiedzialny organ urzędowy państwa członkowskiego wprowadzenia powiadamia odpowiedzialny organ urzędowy państwa członkowskiego przeznaczenia.

ZAŁĄCZNIK  II

Wymogi dotyczące przemieszczania w obrębie Unii, o których mowa w art. 3

1) Określone rośliny pochodzące z Unii mogą być przemieszczane w obrębie Unii wyłącznie, jeśli posiadają paszport roślin przygotowany i wydany zgodnie z dyrektywą Komisji 92/105/EWG 6  i spełniają wymogi określone w pkt 2).
2) Określone rośliny muszą spełniać jeden z następujących warunków:
a) określone rośliny były stale uprawiane w państwie członkowskim, w którym nie odnotowuje się występowania określonego organizmu;
b) określone rośliny były stale uprawiane w strefie chronionej uznanej w odniesieniu do określonego organizmu zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. h) dyrektywy 2000/29/WE;
c) określone rośliny były stale uprawiane na obszarze wolnym od szkodników, ustanowionym w odniesieniu do określonego organizmu przez odpowiedzialny organ urzędowy państwa członkowskiego zgodnie z ISPM FAO nr 4 7 ;
d) określone rośliny zostały wyprodukowane w miejscu lub punkcie produkcji wolnym od szkodników, ustanowionym w odniesieniu do określonego organizmu przez odpowiedzialny organ urzędowy państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z ISPM FAO nr 10 8 . Określone rośliny były uprawiane w strukturze dającej pewną izolację od środowiska zewnętrznego i ochronę przed nim, które skutecznie wykluczają obecność określonego organizmu. W tym miejscu lub punkcie określone rośliny zostały dwukrotnie poddane urzędowej kontroli w czasie najbardziej odpowiednim do wykrycia objawów zakażenia podczas ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed przemieszczeniem i stwierdzono, że są wolne od określonego organizmu.

Takie miejsce lub punkt produkcji są otoczone strefą o promieniu wynoszącym co najmniej 100 m i spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(i) urzędowe kontrole zostały przeprowadzone dwukrotnie w czasie najbardziej odpowiednim do wykrycia objawów zakażenia podczas ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed przemieszczeniem, a wszystkie określone rośliny, u których podczas tych kontroli stwierdzono objawy zakażenia, zostały natychmiast zniszczone;
(ii) wszystkie określone rośliny zostały natychmiast zniszczone;
(iii) każda określona roślina była regularnie badana w najbardziej odpowiednim czasie i została uznana za wolną od określonego organizmu.
e) określone rośliny zostały wyprodukowane w miejscu produkcji wolnym od szkodników, ustanowionym w odniesieniu do określonego organizmu przez odpowiedzialny organ urzędowy państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z ISPM FAO nr 10. W tym miejscu określone rośliny zostały dwukrotnie poddane urzędowej kontroli i badaniu oraz dwukrotnie pobrano z nich próbki w najbardziej odpowiednim czasie podczas ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed przemieszczeniem i stwierdzono, że są wolne od określonego organizmu.

Takie miejsce produkcji jest otoczone strefą o promieniu wynoszącym 500 m, zwaną dalej "strefą otaczającą", i spełniony jest jeden z poniższych warunków:

(i) urzędowe kontrole, pobranie próbek oraz badanie przeprowadzono w strefie otaczającej dwukrotnie w najbardziej odpowiednim czasie podczas ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed przemieszczeniem. Podczas urzędowych kontroli, pobierania próbek i badań nie stwierdzono występowania określonego organizmu;
(ii) wszystkie określone rośliny w strefie otaczającej zostały natychmiast zniszczone;
(iii) każda określona roślina w strefie otaczającej była regularnie badana w najbardziej odpowiednim czasie i została uznana za wolną od określonego organizmu.
Strefa otaczająca jest otoczona strefą o szerokości 4 km i spełniony jest jeden z poniższych warunków:
(i) po zakończeniu urzędowych kontroli, pobierania próbek i badania, przeprowadzonych w tej strefie dwukrotnie w czasie najbardziej odpowiednim do wykrycia objawów zakażenia podczas ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego przed przemieszczeniem, wprowadzono środki zwalczania we wszystkich przypadkach, w których stwierdzono występowanie określonego organizmu na określonych roślinach. Środki te polegały na natychmiastowym zniszczeniu zakażonych określonych roślin;
(ii) wszystkie określone rośliny w tej strefie zostały zniszczone;
(iii) wszystkie określone rośliny w tej strefie zbadano zgodnie z planem pobierania próbek, który jest w stanie z wiarygodnością 99 % potwierdzić, że poziom obecności określonego organizmu w określonych roślinach jest niższy niż 0,1 %.
3) Jeżeli spełnione są wymogi określone w pkt 2) lit. d) lub e), określone rośliny muszą spełniać dodatkowo jeden z następujących wymogów:
a) określone rośliny pochodzą bezpośrednio od roślin macierzystych uprawianych w warunkach zgodnych z pkt 2) lit. a) lub b), lub c), lub d);
b) określone rośliny pochodzą bezpośrednio od roślin macierzystych, które wcześniej poddano indywidualnemu badaniu potwierdzającemu, że są wolne od określonego organizmu;
c) określone rośliny poddano badaniu zgodnie z planem pobierania próbek, który jest w stanie z wiarygodnością 99 % potwierdzić, że poziom obecności określonego organizmu w określonych roślinach jest niższy niż 0,1 %.
4) Określone rośliny wprowadzane do Unii zgodnie z załącznikiem I z państw trzecich mogą być przemieszczane w obrębie Unii wyłącznie, jeśli posiadają paszport roślin, o którym mowa w pkt 1).
1 Dz.U. L 169 z 10.7.2000, s. 1.
2 Decyzja wykonawcza Komisji 2012/756/UE z dnia 5 grudnia 2012 r. w odniesieniu do środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w niej Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto (Dz.U. L 335 z 7.12.2012, s. 49).
3 Wymogi dotyczące ustanawiania obszarów wolnych od szkodników. ISPM nr 4 (1995), Rzym, IPPC, FAO 2016 r.
4 Wymogi dotyczące ustanawiania miejsc i punktów produkcji wolnych od szkodników. ISPM nr 10 (1999), Rzym, IPPC, FAO 2016 r.
5 Dyrektywa Komisji 2004/103/WE z dnia 7 października 2004 r. w sprawie kontroli tożsamości i zdrowia roślin, produktów roślinnych lub innych produktów wymienionych w części B załącznika V do dyrektywy Rady 2000/29/WE, które mogą być przeprowadzane w miejscu innym niż miejsce wprowadzenia do Wspólnoty lub w miejscu znajdującym się w pobliżu oraz określającej wymogi odnoszące się do wymienionych kontroli (Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 16).
6 Dyrektywa Komisji 92/105/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. ustanawiająca stopień normalizacji w odniesieniu do "paszportów" roślin używanych przy przemieszczaniu niektórych roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów w obrębie Wspólnoty i ustanawiająca szczegółowe procedury dotyczące wydawania takich "paszportów" roślin oraz warunki i szczegółowe procedury dotyczące ich wymiany (Dz.U. L 4 z 8.1.1993, s. 22).
7 Wymogi dotyczące ustanawiania obszarów wolnych od szkodników. ISPM nr 4 (1995), Rzym, IPPC, FAO 2016 r.
8 Wymogi dotyczące ustanawiania miejsc i punktów produkcji wolnych od szkodników. ISPM nr 10 (1999), Rzym, IPPC, FAO 2016 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.