Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.314.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2015 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie środków przejściowych na mocy rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do przetwarzania mleka surowego niespełniającego wymagań UE w niektórych zakładach mleczarskich w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9282)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/861/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 1 grudnia 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 1 , w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 2 ustanawia ogólne zasady dla przedsiębiorstw sektora spożywczego dotyczące higieny środków spożywczych, oparte między innymi na zasadach Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Stanowi ono, że przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą przestrzegać pewnych procedur opartych na wspomnianych zasadach.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego dla przedsiębiorstw sektora spożywczego i uzupełnia przepisy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 852/2004. Przepisy określone w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 obejmują wymogi higieny dotyczące surowego mleka i przetworów mlecznych.

(3) Na mocy załącznika VI rozdział 4 sekcja B lit. c) do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii (Akt przystąpienia), Bułgarii przyznano okres przejściowy, upływający dnia 31 grudnia 2009 r., na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z tymi wymogami higieny.

(4) Niektóre zakłady, które uzyskały zezwolenie na przetwarzanie mleka surowego niespełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 ("mleko niespełniające wymagań UE") wymieniono w rozdziale I dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia. Niektóre zakłady, które uzyskały zezwolenie na przetwarzanie zarówno mleka spełniającego wymagania, jak i mleka niespełniającego wymagań UE, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na odrębnych liniach produkcyjnych, wymieniono w rozdziale II tego dodatku.

(5) Gospodarstwa produkujące mleko, które nie spełniają wymogów higieny określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 są rozproszone po całym terytorium Bułgarii. Wartość procentowa surowego mleka spełniającego te wymogi dostarczanego do zakładów mleczarskich w Bułgarii wzrosła tylko nieznacznie w ostatnich latach.

(6) Biorąc pod uwagę obecną sytuację, stosowne jest ustanowienie ograniczonego czasowo odstępstwa od wymogów higieny określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004, aby umożliwić Bułgarii dostosowanie jej sektora mlecznego do wspomnianych wymogów.

(7) W tej sytuacji niektórym zakładom mleczarskim wymienionym w załączniku I do niniejszej decyzji należy zezwolić, w drodze odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 853/2004, na dalsze przetwarzanie mleka spełniającego wymagania i mleka niespełniającego wymagań UE także po dniu 31 grudnia 2009 r., pod warunkiem że odbywa się ono na odrębnych liniach produkcyjnych. Ponadto niektórym zakładom mleczarskim wymienionym w załączniku II do niniejszej decyzji należy zezwolić na dalsze przetwarzanie mleka niespełniającego wymagań bez odrębnych linii produkcyjnych.

(8) Wprowadzanie do obrotu produktów mleczarskich uzyskanych z mleka niespełniającego wymagań UE powinno być jednak ograniczone do Bułgarii lub powinny być one przeznaczone do dalszego przetwarzania w zakładach mleczarskich objętych odstępstwem przewidzianym w niniejszej decyzji.

(9) Okres przejściowy przyznany w niniejszej decyzji powinien ograniczać się do 24 miesięcy od dnia 1 stycznia 2010 r. Przed upływem tego okresu sytuację sektora mleczarskiego w Bułgarii należy poddać przeglądowi. Bułgaria powinna zatem przedkładać Komisji roczne sprawozdania dotyczące postępów w zakresie modernizacji gospodarstw produkujących mleko, które dostarczają surowe mleko do zakładów mleczarskich w tym państwie członkowskim oraz systemu odbioru i transportu mleka niespełniającego wymagań UE.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do celów niniejszej decyzji "mleko niespełniające wymagań UE" oznacza mleko surowe, które nie spełnia wymagań określonych w załączniku III sekcja IX rozdział I podrozdziały II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł  2 3

W drodze odstępstwa od wymagań określonych w załączniku III sekcja IX rozdział I podrozdziały II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 zakłady mleczarskie wymienione w załączniku I do niniejszej decyzji mogą nadal przetwarzać do dnia 31 grudnia 2015 r. mleko spełniające wymagania i mleko niespełniające wymagań UE, pod warunkiem że przetwarzanie mleka spełniającego wymagania i mleka niespełniającego wymagań odbywa się na odrębnych liniach produkcyjnych.

Artykuł  3 4

W drodze odstępstwa od wymagań określonych w załączniku III sekcja IX rozdział I podrozdziały II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 zakłady mleczarskie wymienione w załączniku II do niniejszej decyzji mogą nadal przetwarzać do dnia 31 grudnia 2015 r. mleko niespełniające wymagań UE bez odrębnych linii produkcyjnych.

Artykuł  4

Produkty mleczarskie uzyskane z mleka niespełniającego wymagań UE są wyłącznie:

a) wprowadzane na rynek krajowy w Bułgarii; lub
b) przeznaczone do dalszego przetwarzania w zakładach mleczarskich w Bułgarii, o których mowa w art. 2 i 3.

Takie produkty mleczarskie są oznaczone innymi znakami jakości zdrowotnej lub znakami identyfikacyjnymi niż znaki jakości zdrowotnej lub znaki identyfikacyjne przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Artykuł  4a 5

1. Bułgaria wprowadza odpowiednie środki w celu zapewnienia, by liczba gospodarstw produkujących mleko niespełniające wymagań UE uległa zmniejszeniu:
a) przed dniem 30 listopada 2014 r. o przynajmniej 30 % w porównaniu z liczbą takich gospodarstw zarejestrowanych w dniu 1 września 2013 r.;
b) przed dniem 31 maja 2015 r. o przynajmniej 60 % w porównaniu z liczbą takich gospodarstw zarejestrowanych w dniu 1 września 2013 r.
2. W razie nieosiągnięcia przez Bułgarię celów zmniejszenia liczby gospodarstw, o których mowa w ust. 1, Komisja przyjmuje odpowiednie środki.
Artykuł  5 6
1. Bułgaria przekazuje Komisji sprawozdania dotyczące środków wprowadzonych zgodnie z art. 4a ust. 1 oraz postępów w dostosowaniu poniższych kategorii do wymagań rozporządzenia (WE) nr 853/2004:
a) gospodarstw produkcyjnych produkujących mleko niespełniające wymagań UE;
b) systemu odbioru i transportu mleka niespełniającego wymagań UE.

Sprawozdania za 2014 r. przedkładane są Komisji najpóźniej do dnia 30 czerwca 2014 r. i 31 grudnia 2014 r., zaś sprawozdania za 2015 r. - najpóźniej do dnia 31 maja 2015 r. oraz 31 października 2015 r.

Sprawozdania składane są na formularzu określonym w załączniku III.

2. Komisja ściśle monitoruje postępy w dostosowywaniu mleka surowego przetwarzanego w zakładach wymienionych w załącznikach I i II do wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004.
Artykuł  6 7

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Artykuł  7

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

  8 Wykaz zakładów mleczarskich, które mogą przetwarzać mleko spełniające wymagania i mleko niespełniające wymagań UE, o których mowa w art. 2

NrNumer weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
1BG 0612027"Mlechen ray - 2" EOODgr. Vratsa

kv. "Bistrets"

2BG 0612043ET "Zorov- 91 -Dimitar Zorov"gr. Vratsa

Mestnost "Parshevitsa"

3BG 2112001"Rodopeya - Belev" EOODUl. "Trakya" 20 Smolyan
4BG 2812003"Balgarski yogurt" OODs. Veselinovo,

obl. Yambolska

ZAŁĄCZNIK  II

  9 Wykaz zakładów mleczarskich, które mogą przetwarzać mleko niespełniające wymagań UE, o których mowa w art. 3

NrNumer weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
1BG 2412037"Stelimeks" EOODs. Asen
20912015"Anmar" OODs. Padina

obsht. Ardino

31012014ET "Georgi Gushterov DR"s. Yahinovo
41012018"Evro miyt end milk" EOODgr. Kocherinovo

obsht. Kocherinovo

51112017ET "Rima-Rumen Borisov"s. Vrabevo
62112008MK "Rodopa milk"s. Smilyan

obsht. Smolyan

72412039"Penchev" EOODgr. Chirpan

ul. "Septemvriytsi" 58

80112014ET "Veles-Kostadin Velev"gr. Razlog

ul. "Golak" 14

92312041"Danim-D.Stoyanov" EOODgr. Elin Pelin

m-st Mansarovo

100712001"Ben Invest" OODs. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo
111512012ET "Ahmed Tatarla"s. Dragash voyvoda,

obsht. Nikopol

122212027"Ekobalkan" OODgr. Sofia

bul "Evropa" 138

132312030ET "Favorit- D.Grigorov"s. Aldomirovtsi
142312031ET "Belite kamani"s. Dragotintsi
15BG 1512033ET "Voynov-Ventsislav Hristakiev"s. Milkovitsa

obsht. Gulyantsi

16BG 1512029"Lavena" OODs. Dolni Dębnik

obl. Pleven

17BG 2112029ET "Karamfil Kasakliev"gr. Dospat
18BG 0912004"Rodopchanka" OODs. Byal izvor

obsht. Ardino

190112003ET "Vekirf"s. Godlevo
200112013ET "Ivan Kondev"gr. Razlog

Stopanski dvor

210212037"Megakomers" OODs. Lyulyakovo

obsht. Ruen

220512003SD "LAF-Velizarov i sie"s. Dabravka

obsht. Belogradchik

230612035OOD "Nivego"s. Chiren
240612041ET "Ekoprodukt-Megiya- Bogorodka Dobrilova"gr. Vratsa

ul. "Ilinden" 3

250612042ET "Mlechen puls - 95 - Tsvetelina Tomova"gr. Krivodol

ul. "Vasil Levski"

261012008"Kentavar" OODs. Konyavo

obsht. Kyustendil

271212031"ADL" OODs. Vladimirovo

obsht. Boychinovtsi

281512006"Mandra" OODs. Obnova

obsht. Levski

291512008ET "Petar Tonovski-Viola"gr. Koynare

ul. "Hr.Botev" 14

301612024SD "Kostovi - EMK"gr. Saedinenie

ul. "L.Karavelov" 5

311612043ET "Dimitar Bikov"s. Karnare

obsht. "Sopot"

321712046ET "Stem-Tezdzhan Ali"gr. Razgrad

ul. "Knyaz Boris" 23

332012012ET "Olimp-P.Gurtsov"gr. Sliven

m-t "Matsulka"

342112003"Milk- inzhenering" OODgr.Smolyan

ul. "Chervena skala" 21

352112027"Keri" OODs. Borino,

obsht. Borino

362312023"Mogila" OODgr. Godech

ul. "Ruse" 4

372512018"Biomak" EOODgr. Omurtag

ul. "Rodopi" 2

382712013"Ekselans" OODs. Osmar,

bsht. V. Preslav

392812018ET "Bulmilk-Nikolay Nikolov"s. General Inzovo,

obl. Yambolska

402812010ET "Mladost-2-Yanko Yanev"gr. Yambol,

ul. "Yambolen" 13

41BG 1012020ET "Petar Mitov-Universal"s. Gorna Grashtitsa

obsht. Kyustendil

42BG 0912011ET "Alada-Mohamed Banashak"s. Byal izvor

obsht. Ardino

431112026"ABLAMILK" EOODgr. Lukovit

ul. "Yordan Yovkov" 13

441712010"Bulagrotreyd-chastna kompaniya" EOODs. Yuper

Industrialen kvartal

452012011ET "Ivan Gardev 52"gr. Kermen

ul. "Hadzhi Dimitar" 2

462012024ET "Denyo Kalchev 53"gr. Sliven

ul. "Samuilovsko shose" 17

472112015OOD "Rozhen Milk"s. Davidkovo, obsht. Banite
482112026ET "Vladimir Karamitev"s. Varbina

obsht. Madan

492312007ET "Agropromilk"gr. Ihtiman

ul. "P.Slaveikov" 19

50BG 1812008"Vesi" OODs. Novo selo
51BG 2512003"Si Vi Es" OODgr. Omurtag

Promishlena zona

520812030"FAMA" ADgr. Dobrich

bul. "Dobrudzha" 2

530912003"Koveg-mlechni produkti" OODgr. Kardzhali

Promishlena zona

541412015ET "Boycho Videnov - Elbokada 2000"s. Stefanovo

obsht. Radomir

551712017"Diva 02" OODgr. Isperih

ul. "An.Kanchev"

561712037ET "Ali Isliamov"s. Yasenovets
571712043"Maxima milk" OODs. Samuil
582012010"Saray" OODs. Mokren
592012036"Minchevi" OODs. Korten
602212009"Serdika -94" OODgr. Sofia

kv. Zheleznitza

612312028ET "Sisi Lyubomir Semkov"s. Anton
622312039EOOD "Laktoni"s. Ravno pole, obl. Sofiyska
632412040"Inikom" OODgr. Galabovo

ul. "G.S.Rakovski" 11

642512011ET "Sevi 2000- Sevie Ibryamova"s. Krepcha

obsht. Opaka

652812002"Arachievi" OODs. Kirilovo,

obl. Yambolska'

66BG 1612021ET "Deni-Denislav Dimitrov-Ilias Islamov"s. Briagovo

obsht. Gulyantsi

672012008"Raftis" EOODs. Byala
682112023ET "Iliyan Isakov"s. Trigrad

obsht. Devin

692312020"MAH 2003" EOODgr. Etropole

bul. bul. "Al. Stamboliyski" 21

ZAŁĄCZNIK  III

 Formularz sprawozdania, o którym mowa w art. 5

1 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
2 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 1.
3 Art. 2:

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2011/899/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.345.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 1 decyzji nr 2013/686/UE z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.316.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

4 Art. 3:

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2011/899/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.345.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 decyzji nr 2013/686/UE z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.316.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

5 Art. 4a dodany przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2013/686/UE z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.316.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.
6 Art. 5:

- zmieniony przez art. 1 pkt 3 decyzji nr 2011/899/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.345.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 decyzji nr 2013/686/UE z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.316.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

7 Art. 6:

- zmieniony przez art. 1 pkt 4 decyzji nr 2011/899/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.345.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 decyzji nr 2013/686/UE z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.316.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

8 Załącznik I:

-zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2010/276/UE z dnia 10 maja 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.121.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/322/UE z dnia 27 maja 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.143.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 decyzji nr 2011/899/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.345.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 decyzji nr 2013/686/UE z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.316.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2015/225 z dnia 11 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.37.15) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

9 Załącznik II:

-zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2010/276/UE z dnia 10 maja 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.121.10) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 stycznia 2010 r.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2010/653/UE z dnia 21 października 2010 r. (Dz.U.UE.L.10.283.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2011/322/UE z dnia 27 maja 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.143.41) zmieniającej nin. decyzję z dniem 1 marca 2011 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 5 decyzji nr 2011/899/UE z dnia 21 grudnia 2011 r. (Dz.U.UE.L.11.345.28) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr 2013/302/UE z dnia 19 czerwca 2013 r. (Dz.U.UE.L.13.169.73) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 pkt 6 decyzji nr 2013/686/UE z dnia 25 listopada 2013 r. (Dz.U.UE.L.2013.316.50) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2015/225 z dnia 11 lutego 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.37.15) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.