Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.160.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiająca środki przejściowe, które mają być stosowane przez Cypr i Estonię w odniesieniu do spopielenia lub zakopania na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/467/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi(1) mogą zostać przyznane odstępstwa w odniesieniu do usuwania przez spopielenie lub zakopanie na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w specjalnych okolicznościach. Rozporządzenie to przewiduje także, że żadne odstępstwo nie może być przyznane w przypadku zwierząt podejrzanych o zarażenie pasażowalną encefalopatią gąbczastą (TSE) lub u których obecność TSE potwierdzono urzędowo.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 811/2003 z dnia 12 maja 2003 r. wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zakazu powtórnego przetwarzania wewnątrzgatunkowego ryb, składowania lub spopielania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz niektórych środków przejściowych(2) ustanawia reguły wykonawcze w zakresie odstępstw przyznanych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do usuwania przez spopielenie lub zakopanie na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

(3) Cypr i Estonia nie wprowadzą systemów operacyjnych gromadzenia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do dnia 1 maja 2004 r., które pozwoliłyby tym dwóm nowym Państwon Członkowskim na zapewnienie zgodności z zasadami usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002. Dlatego konieczne jest ustanowienie środków przejściowych pozwalających Cyprowi i Estonii na kontynuowanie spopielania lub zakopywania na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego do dnia 1 stycznia 2005 r.

(4) W trakcie okresu przejściowego Cypr i Estonia powinny podjąć niezbędne środki w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt oraz środowiska. Zatem, jak ustanowiono w rozporządzeniu (WE) nr 811/2003, odpowiednie reguły wykonawcze powinny mieć zastosowanie w zakresie odstępstw przyznanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 w odniesieniu do usuwania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 2, art. 5 ust. 2 i art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Cypr i Estonia mogą pozwolić, w odniesieniu do własnego terytorium, na spopielanie lub zakopywanie na miejscu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w okresie do dnia 1 stycznia 2005 r.
2. Odstępstwo, o którym mowa w ust. 1 nie stosuje się do surowca kategorii 1 określonego w art. 4 ust. 1 lit. a) pkt i) rozporządzenia (WE) nr 1774/2002.
Artykuł  2

Cypr i Estonia, pozwalając na spopielanie lub zakopywanie na miejscu jak przewidziano w art. 1 niniejszej decyzji, podejmują wszystkie niezbędne środki w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia ludzi lub zwierząt oraz środowiska zgodnie z zasadami wykonawczymi ustanowionymi w art. 6 i 9 rozporządzenia (WE) nr 811/2003. Informują Komisję o podjętych środkach do dnia 1 maja 2004 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji.

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 1 stycznia 2005 r.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 688/2004 (Dz.U L 112 z 19.4.2004, str. 1).

(2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 14.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.