Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.125.11

| Akt oczekujący
Wersja od: 14 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/759
z dnia 13 maja 2019 r.
ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania wymogów w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do przywozu żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego 1 , w szczególności jego art. 9 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 przewidziano znaczące zmiany w zasadach i procedurach dotyczących zdrowia publicznego (bezpieczeństwa żywności), których muszą przestrzegać podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze. W szczególności ustanowiono w nim pewne warunki dotyczące przywozu do Unii żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone).

(2) W rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/185 2  przewidziano środki przejściowe stanowiące odstępstwo od tych przepisów dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze dokonujących przywozu żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone), inne niż te, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia Komisji (UE) nr 28/2012 3 , w przypadku których warunki dotyczące zdrowia publicznego w odniesieniu do przywozu do Unii nie zostały jeszcze ustanowione na poziomie Unii. Odstępstwo to ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r.

(3) W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 4  ("Prawo o zdrowiu zwierząt") ustanowiono przepisy dotyczące zapobiegania chorobom zwierząt przenoszonym na zwierzęta lub na ludzi oraz przepisy dotyczące zwalczania takich chorób. Ma ono zastosowanie do produktów pochodzenia zwierzęcego, a zatem również do produktów złożonych określonych w art. 2 lit. a) decyzji Komisji 2007/275/WE 5 . Z chwilą rozpoczęcia stosowania tego rozporządzenia obowiązywać będą wymogi dotyczące wprowadzania do Unii zwierząt, materiału biologicznego i produktów pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich i terytoriów. Powyższe rozporządzenie stosuje się od dnia 21 kwietnia 2021 r.

(4) W celu zapewnienia jasności i spójności prawa oraz ułatwienia podmiotom gospodarczym i właściwym organom przejścia na nowe zasady, konieczne jest ustalenie jednej daty rozpoczęcia stosowania nowych warunków przywozu produktów złożonych, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004. W związku z tym zakończenie stosowania środków przejściowych należy odroczyć do dnia 20 kwietnia 2021 r.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa środki przejściowe do celów stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 853/2004 w okresie przejściowym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2021 r.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia "produkt złożony" oznacza produkt złożony zdefiniowany w art. 2 lit. a) decyzji 2007/275/WE.

Artykuł  3

Odstępstwo dotyczące wymogów w zakresie zdrowia publicznego w odniesieniu do przywozu żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego

Na zasadzie odstępstwa od art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze sprowadzające żywność zawierającą zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego, inne niż produkty, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia (UE) nr 28/2012, są zwolnione z wymogów, o których mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 853/2004.

Przywóz takich produktów musi odpowiadać wymogom w zakresie zdrowia publicznego obowiązującym przy przywozie w państwie członkowskim przywozu.

Artykuł  4

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 20 kwietnia 2021 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 maja 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/185 z dnia 2 lutego 2017 r. ustanawiające środki przejściowe dotyczące stosowania niektórych przepisów rozporządzeń (WE) nr 853/2004 i (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 29 z 3.2.2017, s. 21).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 28/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. ustanawiające wymogi dotyczące świadectw przy przywozie do Unii oraz przy tranzycie przez jej terytorium niektórych produktów złożonych oraz zmieniające decyzję 2007/275/WE i rozporządzenie (WE) nr 1162/2009 (Dz.U. L 12 z 14.1.2012, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1).
5 Decyzja Komisji 2007/275/WE dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw Rady 91/496/EWG i 97/78/WE (Dz.U. L 116 z 4.5.2007, s. 9).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.