Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.160.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
ustanawiająca środki przejściowe dla niektórych krajowych laboratoriów referencyjnych wykrywających pozostałości w nowych Państwach Członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1743)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/479/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Malty, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Malty, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego artykuł 42,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niektóre krajowe laboratoria referencyjne wykrywające pozostałości w nowych Państwach Członkowskich, wskazane w decyzji Komisji 98/536/WE(1), będą miały trudności z realizacją od 1 maja 2004 r. niektórych zadań nałożonych przez dyrektywę Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości u żywych zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz uchylającą dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG(2).

(2) Laboratoria te potrzebują określonego czasu, aby się przygotować, w szczególności w odniesieniu do ustanowienia metod analitycznych, aby osiągnąć pełną zgodność z dyrektywą 96/23/WE.

(3) W celu ułatwienia przejścia z istniejącego systemu do tego wynikającego ze stosowania wspólnotowych reguł weterynaryjnych, laboratoriom tym należy przyznać okres przejściowy, aby mogły dokonać niezbędnych przygotowań.

(4) Laboratoria te dostarczyły rzetelnych gwarancji istnienia niezbędnych umów z innymi laboratoriami we Wspólnocie Europejskiej, które będą w tym czasie wykonywać konieczne zadania.

(5) Ze względu na stan przygotowań tych laboratoriów okres przejściowy powinien być ograniczony maksymalnie do 12 miesięcy.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Do dnia 1 maja 2005 r. laboratoria wskazane w kolumnie D Załącznika mogą wykonywać zadania wymienione w art. 14 ust. 1 dyrektywy 96/23/WE, zgodnie z którą laboratoria wskazane w kolumnie B są wymienione w decyzji Komisji 98/536/WE.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z zastrzeżeniem oraz z dniem wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Malty, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 251, z 11.9.1998, str. 39.

(2) Dz.U. L 125, z 23.5.1996, str. 10. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

Państwo Członkowskie

(A)

Krajowe laboratorium referencyjne

(B)

Grupa pozostałości

(C)

Laboratoria stowarzyszone

(D)

Republika CzeskaNational Reference Laboratory for residues of Veterinary Drugs Ustav pro statni kontrolu veterinarnich biopreparatu a leciv Hudcova 56 A 621 00 BrnoGrupa A6 (nitrofurany)RIKILT - Institute of Food Safety - Wageningen - Niderlandy
EstoniaVeterinaar- ja Toidulaboratoorium Grupa A2, A3, B2a) (awermektyny)EELA - Finlandia
Väike-Paala 3

11415 Tallinn

Grupa A5LABERCA - Nantes, Francja
Grupa A6 (potwierdzenie)Chemistry Unit - GALAB - Niemcy
Grupa B2a)-levamisole, B3e)Danish Veterinary and Food Administration - Dania
Grupa B3e)Danish Veterinary and Food Administration - Dania
CyprΕθνικò Έργαστήριο Αναφορàς για τον έλεγχο των υπολειµµàτων Γενικò Χηµεiο του Κρàτους Κiµωνος 44

1451 Λευκωσία

National Reference Laboratory for the Control of Residues

General State Laboratory

Kimonos 44

1451, Nicosia

ŁotwaValsts Grupa B1 w miodzieEELA - Finlandia
veterinarmedicinas diagnostikas centrs

Lejupes iela 3

Riga, LV-1076

Grupa B3e) w rybach
LitwaNacionaline veterinarijosGrupa B1, B3e) w rybachW.E.J GmbH

Stenzelring 14 b

laboratorija J.Kairiukščio g. 10

LT-2021 Vilnius

Grupa A6, B1, B2c) w miodzie21107 Hamburg

Niemcy

SłoweniaNacionalni veterinarski InštitutGrupy A1, A3, A4, A5, A6, B3b, B2d).Chelab - Włochy
Gerbičeva 60

SI-1000 Ljubljana

Amitraza w miodzieRegional Public Health Laboratory of Nova Gorica (ZZV-Ng)
Rtęć w rybachInstitute of Public Health - Ljubljana
SłowacjaŠtátny veterinárny a potravinový ústav

Akademická 3

Potwierdzenie dla grup A1, A3, A4, A5.ISCVBM BRNO (Republika Czeska)
SK - 949 01 Nitra

Štátny veterinárny a potravinový ústav

Hlinkova 1/B

SK - 040 01 Košice

Potwierdzenie dla grupy B3d).State Veterinary Institute JIHLAVA (Republika Czeska)
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.