Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.135.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 maja 1991 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 22 maja 1991 r.
dotycząca środków ochrony zdrowia w odniesieniu do przywozu głęboko zamrożonego nasienia bydła z Izraela

(91/277/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 30 maja 1991 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 88/407/EWG z dnia 14 czerwca 1988 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt wymagane w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz w przywozie zamrożonego nasienia bydła domowego(1), w szczególności jej art. 10,

uwzględniając decyzję Komisji 90/14/EWG z dnia 20 grudnia 1989 r. ustalającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz głęboko zamrożonego nasienia bydła(2), ostatnio zmienioną decyzją 91/276/EWG(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

ogólnie sytuacja w Izraelu jest zadowalająca w zakresie: prawidłowości i szybkości przekazu informacji; przepisów dotyczących zapobiegania chorobom zwierząt i ich kontroli; struktury i uprawnień służb weterynaryjnych, jak również organizacji i wprowadzania w życie środków kontroli chorób zakaźnych zwierząt;

dlatego na mocy decyzji 91/276/EWG Izrael został dodany do wykazu państw trzecich, z których Państwa Członkowskie zezwalają na przywóz głęboko zamrożonego nasienia bydła;

warunki zdrowotne zwierząt i świadectwo weterynaryjne muszą zostać przyjęte stosownie do sytuacji zdrowia zwierząt w danym kraju;

z powodu obecnej sytuacji chorób zwierząt w Izraelu konieczne jest wprowadzenie zakazu przywozu głęboko zamrożonego nasienia bydła do Wspólnoty;

niniejsza decyzja zostanie ponownie rozpatrzona w świetle rozwoju sytuacji dotyczącej zdrowia zwierząt w Izraelu;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa Członkowskie nie zezwalają na przywóz głęboko zamrożonego nasienia bydła z Izraela.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 194 z 22.7.1988, str. 10.

(2) Dz.U. L 8 z 11.1.1990, str. 71.

(3) Dz.U. L 135 z 30.5.1991, str. 58.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.