Dz.U.UE.L.2019.24.29

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/121
z dnia 24 stycznia 2019 r.
w sprawie środka przyjętego przez Niemcy na podstawie dyrektywy 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu zakazania wprowadzania na rynek frezarki CNC (modeli UMC750SS i UMC750) produkowanej przez Haas Automation Europe N.V.

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 307)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 28 stycznia 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniającą dyrektywę 95/16/WE 1 , w szczególności jej art. 11 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 12 października 2017 r. Niemcy poinformowały Komisję o środku ochronnym przyjętym w dniu 12 września 2017 r. w celu zakazania wprowadzania do obrotu modeli frezarki UMC750SS i UMC750 ("frezarki CNC"), produkowanych przez Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, 1930 Zaventem, Belgia ("producent").

(2) Niemcy przyjęły środek, uznając, że frezarki CNC nie spełniają zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w sekcji 1.5.13 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE. Zasadnicze wymaganie w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 1.5.13 dotyczące emisji materiałów i substancji niebezpiecznych zawiera wymóg, by maszyna była zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby można było uniknąć ryzyka wdychania, spożycia, zetknięcia ze skórą, oczami lub błoną śluzową oraz przeniknięcia przez skórę materiałów i substancji niebezpiecznych przez nią wytwarzanych. W tym względzie Niemcy wskazały, że frezarki CNC emitują opary smarów chłodzących bez systemu ekstrakcji.

(3) Po otrzymaniu od Niemiec zgłoszenia środka ochronnego Komisja przystąpiła do konsultacji z zainteresowanymi stronami w celu zapoznania się z ich opiniami. W dniu 24 kwietnia 2018 r. Komisja wysłała do producenta pismo. W odpowiedzi z dnia 27 kwietnia 2018 r. producent poinformował Komisję, że produkty dobrowolnie nie są już wprowadzane na rynek niemiecki i że producent oficjalnie zamknął sprawę z władzami Niemiec.

(4) Analiza uzasadnienia przedstawionego przez Niemcy w odniesieniu do środka ochronnego, dostępnej dokumentacji oraz uwag przedstawionych przez producenta wskazuje, że frezarki CNC nie spełniają zasadniczego wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonego w sekcji 1.5.13 załącznika I do dyrektywy 2006/42/WE. Wspomniane niedociągnięcie stwarza zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób.

(5) Środek ochronny przyjęty przez Niemcy należy zatem uznać za uzasadniony,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Środek przyjęty przez Niemcy zakazujący wprowadzania do obrotu modeli frezarki CNC UMC750SS i UMC750, produkowanych przez Haas Automation Europe N.V., Mercuriusstraat 28, 1930 Zaventem, Belgia, jest uzasadniony.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Członek Komisji
1 Dz.U. L 157 z 9.6.2006, s. 24.