Średnie koszty świadczeń rzeczowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.36.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lutego 2013 r.

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH

(2013/C 36/08)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2013 r.)

ŚREDNIE KOSZTY ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH - 2005 R.

W średnich kosztach rocznych nie uwzględniono zmniejszenia wyniku o 20 % przewidzianego w art. 94 ust. 2 i art. 95 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 574/72(1).

Średnie miesięczne koszty netto zmniejszono o 20 %.

I.
Stosowanie art. 94 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2005 r. członkom rodziny, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1408/71(2), zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów:

RoczneMiesięczne netto
Irlandia3.691,51 EUR246,10 EUR
II.
Stosowanie art. 95 rozporządzenia (EWG) nr 574/72

Kwoty do zwrotu w odniesieniu do świadczeń rzeczowych udzielonych w 2005 r. na podstawie art. 28 i 28a rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 zostaną określone w oparciu o następujące średnie koszty (od 2002 r. wyłącznie w przeliczeniu na osobę):

RoczneMiesięczne netto
Irlandia7.483,51 EUR498,90 EUR
______

(1) Dz.U. L 74 z 27.3.1972, s. 1.

(2) Dz.U. L 149 z 5.7.1971, s. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.