Dz.U.UE.L.2018.310.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2018/1903
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie sprostowania załączników IV, VI i VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz oraz w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych załączników II, IV, V i VI do tego rozporządzenia
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE 1 , w szczególności jego art. 27 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Po przyjęciu rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2279 2  wykryto błąd w pkt 2 załącznika do tego rozporządzenia zastępującym część A załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w odniesieniu do deklarowanej zawartości popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym. Wskutek tego nie ustanowiono poziomów tolerancji w odniesieniu do zawartości popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym wynoszącej 5 %.

(2) W pkt 3 i 4 załącznika do rozporządzenia (UE) 2017/2279 zastępujących rozdział I pkt 7 załącznika VI i rozdział I pkt 8 załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 wykryto opuszczenie. Spowodowało to niejednoznaczność w odniesieniu do zakresu przepisów dotyczących dobrowolnego etykietowania sensorycznych lub dietetycznych dodatków paszowych.

(3) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (WE) nr 767/2009.

(4) Wersje rozporządzenia (UE) 2017/2279 w języku angielskim, chorwackim, czeskim, estońskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, polskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim zawierają błąd, ponieważ rozporządzenie to zastąpiło wyrażenie "oleje i tłuszcze surowe" wyrażeniem "tłuszcz surowy" w załącznikach IV, VI i VII do rozporządzenia (WE) nr 767/2009, ale nie zastąpiono tego wyrażenia również w załącznikach II i V do tego rozporządzenia.

(5) Niemiecka wersja językowa rozporządzenia (UE) 2017/2279 zawiera szereg błędów. W pkt 2 załącznika do tego rozporządzenia zastępującym część A załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 znajduje się błąd w odniesieniu do wartości procentowych zawartości wilgoci. W pkt 3 załącznika do rozporządzenia (UE) 2017/2279 zastępującym załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 767/2009 znajdują się błędy w odniesieniu do nazwy skróconej substancji aromatyzujących oraz gatunków docelowych objętych obowiązkowymi wymogami w zakresie etykietowania lizyny i metioniny.

(6) Należy zatem odpowiednio sprostować wersje rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w języku angielskim, chorwackim, czeskim, estońskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niemieckim, polskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(7) Jako że względy bezpieczeństwa nie wymagają natychmiastowego zastosowania sprostowań w załącznikach, należy przewidzieć środki przejściowe zapewniające sprawną zmianę etykietowania, aby uniknąć niepotrzebnych zakłóceń w praktykach handlowych i zapobiec zbędnemu obciążeniu administracyjnemu podmiotów.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 767/2009 wprowadza się następujące sprostowania:

1) w załączniku IV część A pkt 2, w drugiej kolumnie tabeli, w wierszu "popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym" zawartość komórki "1 -< 5" zastępuje się tekstem "1-5";
2) załącznik VI rozdział I pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Nie naruszając przepisów pkt 6, jeżeli sensoryczny lub dietetyczny dodatek paszowy jest wskazany na etykiecie dobrowolnie, zastosowaną ilość tego dodatku wskazuje się zgodnie z pkt 1 lub - w przypadku dodatków paszowych należących do grupy funkcjonalnej »witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu« - całkowitą ilość gwarantowaną przez cały okres przydatności do spożycia należy wskazać zgodnie z pkt 2.";

3) załącznik VII rozdział I pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Nie naruszając przepisów pkt 7, jeżeli sensoryczny lub dietetyczny dodatek paszowy jest wskazany na etykiecie dobrowolnie, zastosowaną ilość tego dodatku wskazuje się zgodnie z pkt 1 lub - w przypadku dodatków paszowych należących do grupy funkcjonalnej »witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu« - całkowitą ilość gwarantowaną przez cały okres przydatności do spożycia należy wskazać zgodnie z pkt 2.";

4) w załączniku II pkt 5 oraz w załączniku V w trzeciej kolumnie tabeli, w wierszach 3, 5, 12, 15, 16 i 18 wyrażenia, odpowiednio: "tłuszcze i oleje surowe" oraz "oleje i tłuszcze surowe" zastępuje się wyrażeniem "tłuszcz surowy";
5) (nie dotyczy wersji polskiej).
Artykuł  2
1.  Materiały paszowe i mieszanki paszowe opatrzone etykietami przed dniem 26 grudnia 2019 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 26 grudnia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność.
2.  Materiały paszowe i mieszanki paszowe opatrzone etykietami przed dniem 26 grudnia 2020 r. zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem 26 grudnia 2018 r. mogą być nadal wprowadzane do obrotu i stosowane aż do wyczerpania zapasów, jeżeli są przeznaczone dla zwierząt, od których ani z których nie pozyskuje się żywności.
Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 229 z 1.9.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz.U. L 328 z 12.12.2017, s. 3).