Dz.U.UE.L.2019.42.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/248
z dnia 13 listopada 2018 r.
w sprawie sprostowania rozporządzenia (UE) nr 63/2011 ustanawiającego szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 8,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Producent lekkich pojazdów dostawczych General Motors Holding LLC poinformował Komisję, że średni indywidualny poziom emisji CO2 w 2007 r. określony dla tego producenta w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (UE) nr 63/2011 2  nie jest prawidłowy.

(2) Producent przedstawił szczegółowe dowody wskazujące, że średni indywidualny poziom emisji CO2 w 2007 r. był znacznie wyższy niż wartość podana w rozporządzeniu (UE) nr 63/2011. Wartość ta została oparta na indywidualnym poziomie emisji CO2 pojazdów, do których błędnie zaliczono pojazdy przedsiębiorstwa Adam Opel AG, połączonego wówczas z General Motors. Te indywidualne poziomy emisji CO2 pojazdów produkowanych przez przedsiębiorstwo Adam Opel AG przyczyniły się do obniżenia średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 General Motors w 2007 r. Błąd ten stał się oczywisty po zmianie właściciela General Motors i Adam Opel, która miała miejsce w dniu 1 sierpnia 2017 r.

(3) Komisja uważa, że dowody dostarczone przez General Motors Holding LLC wskazują na nieprawidłowość średniego indywidualnego poziomu emisji CO2 tego producenta w 2007 r. określonego w rozporządzeniu (UE) nr 63/2011.

(4) Należy zatem odpowiednio sprostować rozporządzenie (UE) nr 63/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W tabeli w załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 63/2011, w kolumnie "Średni poziom emisji [g/km]", w wierszu "General Motors", wartość "159,604" zastępuje się wartością "283,689".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 13 listopada 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 63/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące występowania o odstępstwo od docelowych indywidualnych poziomów emisji CO2 na mocy art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 (Dz.U. L 23 z 27.1.2011, s. 16).