Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.213.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1112/2004
z dnia 14 czerwca 2004 r.
w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1096/2004 ustalającego refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1255/1999 z 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (1), a w szczególności jego art. 31 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1096/2004 (2) ustaliło refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych. Weryfikacja wykazała, że Załącznik nie odpowiada środkom przedłożonym do zaopiniowania Komitetowi Zarządzającemu; należy sprostować rozpatrywane rozporządzenie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1096/2004, kwotę refundacji dla kodu produktu 0401 30 31 9100 zastępuje się następującą kwotą:

Kod produktu

Miejsce przeznaczenia

Jednostka miary

Kwota refundacji

0401 30 31 9100

L02

EUR/100 kg

20,79

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 czerwca 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 186/2004 (Dz.U. L 29 z 3.2.2004, str. 6).

(2) Dz.U. L 209 z 11.6.2004, str. 15.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.