Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.152.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/653
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie sprostowania rozporządzeń wykonawczych (UE) nr 540/2011 i (UE) 2019/706 w odniesieniu do numeru CAS substancji czynnej karwon
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 20 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/706 2  odnowiono zatwierdzenie substancji czynnej karwon oraz włączono ją do załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 3 .

(2) Po wejściu w życie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/706 zauważono błąd w numerze CAS (Chemical Abstracts Number of the American Chemical Society) zastosowanym w odniesieniu do substancji czynnej karwon w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/706.

(3) Numer CAS jest niepowtarzalnym identyfikatorem substancji chemicznej, stosowanym również w odniesieniu do substancji czynnej zawartej w środkach ochrony roślin; jest on stosowany jako numer referencyjny w handlu i do celów działań regulacyjnych w odniesieniu do chemikaliów ogółem, nie tylko w odniesieniu do substancji w środkach ochrony roślin. W kolumnie "Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjne" błędnie podano "karwon 244-168". Powyższą specyfikację należy zastąpić określeniem "karwon 2244-16-8".

(4) Substancja czynna karwon posiada kilka numerów CAS. Zatwierdzenie jako środka ochrony roślin dotyczy jednak tylko jednego z nich. Numery CAS wymienione w unijnych aktach wykonawczych zatwierdzających substancje czynne są uwzględniane w międzynarodowych bazach danych, a odniesienia do nich są wykorzystywane w zezwoleniach na środki ochrony roślin wydawanych w państwach członkowskich i poza Unią. Numer CAS 244-16-8 nie odpowiada żadnej istniejącej zarejestrowanej substancji chemicznej; przedmiotowa substancja czynna nie zostałaby zatem właściwie zidentyfikowana do celów zatwierdzenia środków ochrony roślin. Ze względu na fakt, że w ramach działań związanych z zarządzaniem chemikaliami lub z handlem może dojść do nieporozumień dotyczących identyfikacji substancji, konieczne jest sprostowanie numeru CAS wymienionego w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/706, a co za tym idzie - w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 540/2011.

(5) W celu zapewnienia jasności należy zastąpić załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/706 i odpowiednią pozycję 135 w załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011.

(6) Aby zapewnić jasność i pewność prawa podmiotom gospodarczym i organom egzekwowania prawa, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Sprostowanie rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/706

W załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/706 wprowadza się sprostowanie zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 wprowadza się sprostowanie zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/706 otrzymuje brzmienie:
"Nazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjneNazwa IUPACCzystość (1)Data zatwierdzeniaData wygaśnięcia zatwierdzeniaPrzepisy szczegółowe
Karwon

2244-16-8 (d-karwon = S-kar- won = (+)-karwon) karwon: 602 d-karwon: nieprzypisany

(S)-5-izopropenylo-2-

metylocykloheksa-2-en-

1-on

lub

(S)-p-menta-6,8-dien-2-

on

923 g/kg d-karwon1 sierpnia 2019 r.31 lipca 2034 r.W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania w sprawie odnowienia dotyczącego karwonu, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

- ochronę operatorów, zapewniając jednocześnie, aby warunki stosowania zawierały zalecenia dotyczące stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko. W szczególności należy uwzględnić niezbędny okres czasu przed wprowadzeniem do magazynów po zastosowaniu środków ochrony roślin zawierających karwon.

Wnioskodawca przedkłada Komisji, państwom członkowskim oraz urzędowi informacje potwierdzające na temat:

- wpływu procesów uzdatniania wody na charakter pozostałości obecnych w wodach powierzchniowych i podziemnych, w przypadku gdy wody powierzchniowe lub podziemne pobiera się w celu wykorzystania jako wody pitnej.

Wnioskodawca przedkłada te informacje w ciągu dwóch lat od daty publikacji przez Komisję wytycznych w sprawie oceny wpływu procesów uzdatniania wody na charakter pozostałości obecnych w wodach powierzchniowych i podziemnych."

(1) Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu w sprawie odnowienia.

ZAŁĄCZNIK  II

W części B załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 540/2011 pozycja 135 dotycząca karwonu otrzymuje brzmienie:
NumerNazwa zwyczajowa, numery identyfikacyjneNazwa IUPACCzystość (1)Data zatwierdzeniaWygaśnięcie

zatwierdzenia

Przepisy szczegółowe
"135karwon

2244-16-8 (d-karwon = S-karwon = (+)-karwon) karwon: 602 d-karwon: nieprzypisany

(S)-5-izopropenylo-2-

metylocykloheksa-2-en-

1-on

lub

(S)-p-menta-6,8-dien-2-

on

923 g/kg d-karwon1 sierpnia 2019 r.31 lipca 2034 r.W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, uwzględnia się wnioski ze sprawozdania w sprawie odnowienia dotyczącego karwonu, w szczególności jego dodatki I i II.

W swojej ogólnej ocenie państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na:

- ochronę operatorów, zapewniając jednocześnie, aby warunki stosowania zawierały zalecenia dotyczące stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

W warunkach stosowania uwzględnia się, w stosownych przypadkach, środki zmniejszające ryzyko. W szczególności należy uwzględnić niezbędny okres czasu przed wprowadzeniem do magazynów po zastosowaniu środków ochrony roślin zawierających karwon.

Wnioskodawca przedkłada Komisji, państwom członkowskim oraz urzędowi informacje potwierdzające na temat:

- wpływu procesów uzdatniania wody na charakter pozostałości obecnych w wodach powierzchniowych i podziemnych, w przypadku gdy wody powierzchniowe lub podziemne pobiera się w celu wykorzystania jako wody pitnej.

Wnioskodawca przedkłada te informacje w ciągu dwóch lat od daty publikacji przez Komisję wytycznych w sprawie oceny wpływu procesów uzdatniania wody na charakter pozostałości obecnych w wodach powierzchniowych i podziemnych."

(1) Dodatkowe dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.
1 Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/706 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej karwon, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 120 z 8.5.2019, s. 11).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 540/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 w odniesieniu do wykazu zatwierdzonych substancji czynnych (Dz.U. L 153 z 11.6.2011, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.