Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.84.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/420
z dnia 16 marca 2020 r.
w sprawie sprostowania niemieckiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" systemu kolei w Unii Europejskiej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej 1 , w szczególności jej art. 5 ust. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niemiecka wersja językowa rozporządzenia Komisji (UE) 2016/919 2  zawiera błąd w sekcji 7.4.2.3 pkt 2 załącznika w odniesieniu do warunków dotyczących okresu przejściowego.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować niemiecką wersję językową rozporządzenia (UE) 2016/919. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(3) Ze względu na błąd zawarty w sekcji 7.4.2.3 pkt 2 załącznika podmioty gospodarcze podlegają zbędnym wymogom ograniczającym wprowadzanie do obrotu pojazdów kolejowych. Należy przewidzieć możliwość wydawania na określonych warunkach - od dnia 16 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. - zezwoleń na wprowadzenie do obrotu pojazdów zgodnie z zestawem specyfikacji nr 1, o którym mowa w tabeli A 2 w załączniku A do załącznika do rozporządzenia (UE) 2016/919. Warunki, jakie należy spełnić, powinny polegać na tym, że zezwolenia dotyczące pojazdów wydaje się odpowiednio do typu pojazdu, który został dopuszczony przed dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z zestawem specyfikacji nr 1, o którym mowa w tabeli A 2 w załączniku A do załącznika do rozporządzenia (UE) 2016/919. W związku z tym należy sprostować niemiecką wersję językową z mocą wsteczną.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego zgodnie z art. 51 ust. 1 dyrektywy (UE) 2016/797,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 czerwca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 16 marca 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 138 z 26.5.2016, s. 44.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemów "Sterowanie" systemu kolei w Unii Europejskiej (Dz.U. L 158 z 15.6.2016, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.