Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.155.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 18 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/657
z dnia 15 maja 2020 r.
w sprawie sprostowania niektórych wersji językowych rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) 1 , w szczególności jej art. 35 ust. 10 akapit trzeci, art. 244 ust. 6 akapit trzeci oraz art. 245 ust. 6 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Portugalska wersja językowa rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2450 2  zawiera szereg błędów terminologicznych w akcie prawnym i w załącznikach.

(2) Szwedzka wersja językowa rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450 zawiera błędy w załączniku I, sekcje SR.22.03.01 i S.35.01.04, oraz w załączniku II, sekcja S.22.03, w odniesieniu do rodzaju stopy oprocentowania, oraz w załączniku II sekcja S.26.03 w odniesieniu do sposobu wyrażenia punktu procentowego.

(3) Należy zatem odpowiednio sprostować portugalską i szwedzką wersję językową rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2450. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Dz.U. L 347 z 31.12.2015, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.