Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.3.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/13
z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie sprostowania niderlandzkiej wersji językowej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. b) i d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W wyniku zmiany załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1047 2  w niderlandzkiej wersji językowej tekst przypisu 8 odnoszący się do produktów objętych kodem CN 3707 90 20 w części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, w wersji obowiązującej od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., zawierał błąd w opisie termoplastycznych i elektrostatyczne kartrydży z tonerem. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r. załącznik ten został zastąpiony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821 3 , a błąd został usunięty.

(2) Ponieważ tekst zawierający błąd może nadal wywoływać skutki prawne w odniesieniu do niektórych sytuacji powstałych w okresie między 1 lipca 2016 r. a 31 grudnia 2016 r., należy odpowiednio sprostować niderlandzką wersję językową załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, obowiązującą w tym okresie. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(3) Biorąc pod uwagę ograniczony zakres czasowy tekstu zawierającego błąd, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. i powinno wejść w życie w trybie pilnym.

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

(nie dotyczy wersji polskiej)

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 4 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1047 z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 170 z 29.6.2016, s. 36).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 294 z 28.10.2016, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.