Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.20.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

Sprostowanie do zawiadomienia Komisji w sprawie pytań i odpowiedzi dotyczących stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 196 z dnia 8 czerwca 2018 r.)

(2019/C 20/12)

(Dz.U.UE C z dnia 16 stycznia 2019 r.)

1. Strona 1, pkt 1 akapit drugi:

zamiast:

"Niniejsze zawiadomienie ma pomóc podmiotom działającym na rynku spożywczym i organom

krajowym w stosowaniu rozporządzenia, udzielając odpowiedzi na szereg wątpliwości, zgłoszonych po wejściu w życie rozporządzenia.",

powinno być:

"Niniejsze zawiadomienie ma pomóc podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze i organom krajowym w stosowaniu rozporządzenia, udzielając odpowiedzi na szereg wątpliwości, zgłoszonych po wejściu w życie rozporządzenia.".

2. Strona 2, pkt 2.1.1 akapit siódmy zdanie drugie:

zamiast:

"Na przykład zabronione jest stosowanie nazwy »produkt seropodobny«, ponieważ nazwa »ser« zastrzeżona jest wyłącznie dla przetworów mlecznych (1).",

powinno być

"Na przykład zabronione jest stosowanie nazwy »imitacja sera«, ponieważ nazwa »ser« zastrzeżona jest wyłącznie dla przetworów mlecznych (1).".

3. Strona 4, pkt 2.4.1 akapit czwarty zdanie pierwsze:

zamiast:

"Zgodność poszczególnych środków spożywczych z tymi wymogami sprawdzają podmioty działające na rynku spożywczym.",

powinno być:

"Zgodność poszczególnych środków spożywczych z tymi wymogami sprawdzają podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze.".

4. Strona 4, pkt 2.4.2 tiret pierwsze akapit pierwszy:

zamiast:

"- Czy wytworzone biomateriały należy oznaczyć na etykiecie w wykazie składników?",

powinno być:

"- Czy wytworzone nanomateriały należy oznaczyć na etykiecie w wykazie składników?".

5. Strona 4, pkt 2.4.3 akapit czwarty tiret pierwsze i drugie:

zamiast:

"

- podwójne oznaczenie:
- masa netto: X g oraz
- waga netto po odsączeniu: X g;
- oznaczenie porównawcze:
- masa netto = waga netto po odsączeniu = X g;",

powinno być:

"

- podwójne oznaczenie:

- masa netto: X g oraz

- masa netto po odsączeniu: X g;

- oznaczenie porównawcze:

- masa netto = masa netto po odsączeniu = X g;".

6. Strona 5, pkt 2.4.4 tytuł:

zamiast:

"2.4.4. »Najlepiej spożyć przed« lub »termin przydatności do spożycia«",

powinno być:

"2.4.4. »Najlepiej spożyć przed« lub »Należy spożyć do«".

7. Strona 5, pkt 2.4.5 tytuł i akapit pierwszy:

zamiast:

"2.4.5. Instrukcja użytkowania

Czy w »instrukcji użytkowania« podmiot działający na rynku spożywczym może zastosować symbol patelni lub piekarnika, nie używając słów »patelnia« lub »piekarnik«?",

powinno być:

"2.4.5. Instrukcja użycia

Czy w »instrukcji użycia« podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze może zastosować symbol patelni lub piekarnika, nie używając słów »patelnia« lub »piekarnik«?".

8. Strona 5, pkt 2.5.1 tiret drugie zdanie drugie:

zamiast:

"Nieprzetworzone (2) produkty rybołówstwa to produkty rybołówstwa, które nie zostały poddane obróbce, w tym produkty, które zostały podzielone, rozczłonkowane, przecięte, pocięte w plastry, odfiletowane, posiekane, oskórowane, zmiażdżone, pokrojone, umyte, sprawione, schłodzone, zamrożone, poddane głębokiemu zamrożeniu i rozmrożone.",

powinno być:

"Nieprzetworzone (2) produkty rybołówstwa to produkty rybołówstwa, które nie zostały poddane przetwarzaniu, i obejmują produkty, które zostały rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, oskórowane, skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone.".

9. Strona 6, przypis (3):

zamiast:

"(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.",

powinno być:

"(3) Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35.".

10. Strona 6, pkt 3.2.1 akapit czwarty i piąty:

zamiast:

"Kolejność prezentowanych informacji ma być następująca:

wartość energetyczna
tłuszcze
w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone,
węglowodany
w tym:
- cukry
białko
sól

O ile wystarcza miejsca, informację należy przedstawić w formie tabeli wraz z uszeregowanymi wartościami liczbowymi. Format liniowy można stosować, gdy dostępne miejsce nie pozwala na przekazanie informacji w formacie tabeli. Do informacji o wartości odżywczej zastosowanie mają zasady dotyczące minimalnego rozmiaru czcionki:",

powinno być:

"Kolejność prezentowanych informacji ma być następująca:

wartość energetyczna
tłuszcz
w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone,
węglowodany
w tym:
- cukry
białko
sól

O ile wystarcza miejsca, informację należy przedstawić w formie tabeli wraz z wyrównanymi wartościami liczbowymi. Format liniowy można stosować, gdy dostępne miejsce nie pozwala na przekazanie informacji w formacie tabeli.".

11. Strona 7, pkt 3.2.1 akapit dziewiąty:

zamiast

"Pewne produkty są wyłączone z obowiązku udostępniania informacji o wartości odżywczej (zob. pkt 3.6.1).",

powinno być:

"Pewne produkty są zwolnione z obowiązku przedstawiania informacji o wartości odżywczej (zob. pkt 3.6.1).".

12. Strona 7, pkt 3.3.1 akapit drugi lit. e):

zamiast:

"e) włókna pokarmowego;",

powinno być:

"e) błonnika;".

13. Strona 8, pkt 3.3.1 akapit trzeci i czwarty:

zamiast:

"Kolejność prezentowanych informacji, jeżeli dane elementy występują, ma być następująca:

wartość energetyczna
tłuszcze
w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone,
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone,
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
węglowodany
w tym:
- cukry
- alkohole wielowodorotlenowe,
- skrobia,
włókno pokarmowe
białko
sól
witaminy i składniki mineralne.

O ile pozwala na to miejsce, informację należy przedstawić w formacie tabeli z uszeregowanymi wartościami liczbowymi. Format liniowy można stosować, gdy dostępne miejsce nie pozwala na przekazanie informacji w formacie tabeli. Do informacji o wartości odżywczej zastosowanie mają zasady dotyczące minimalnego rozmiaru czcionki:",

powinno być:

"Kolejność prezentowanych informacji, jeżeli dane elementy występują, ma być następująca:

wartość energetyczna
tłuszcz
w tym:
- kwasy tłuszczowe nasycone,
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone,
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone;
węglowodany
w tym:
- cukry
- alkohole wielowodorotlenowe,
- skrobia,
błonnik
białko
sól
witaminy i składniki mineralne

O ile pozwala na to miejsce, informację należy przedstawić w formacie tabeli z wyrównanymi wartościami liczbowymi. Format liniowy można stosować, gdy dostępne miejsce nie pozwala na przekazanie informacji w formacie tabeli.".

14. Strona 8, pkt 3.3.3 tytuł:

zamiast:

"3.3.3. W przypadku gdy zawartość włókna pokarmowego (lub innego składnika odżywczego, o którym mowa w art. 30 ust. 2) podaje się na żywności niepaczkowanej, jakie inne składniki odżywcze należy wskazać?",

powinno być:

"3.3.3. W przypadku gdy zawartość błonnika (lub innego składnika odżywczego, o którym mowa w art. 30 ust. 2, podaje się na żywności nieopakowanej, jakie inne składniki odżywcze należy wskazać?".

15. Strona 8, pkt 3.3.3 akapit drugi zdanie pierwsze:

zamiast:

"Jeżeli podmiot działający na rynku spożywczym jest zainteresowany podaniem zawartości w produkcie włókna pokarmowego bądź jakiegokolwiek innego składnika odżywczego, o którym mowa w art. 30 ust. 2, musi podać pełną informację o wartości odżywczej.",

powinno być:

"Jeżeli podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze jest zainteresowany podaniem zawartości w produkcie błonnika bądź jakiegokolwiek innego składnika odżywczego, o którym mowa w art. 30 ust. 2, musi podać pełną informację o wartości odżywczej.".

16. Strona 9, pkt 3.3.4 tytuł:

zamiast:

"3.3.4. Czy można podać zawartość włókna pokarmowego z wykorzystaniem wartości procentowej referencyjnych wartości spożycia, nawet jeżeli w rozporządzeniu nie ustanowiono zharmonizowanych referencyjnych wartości spożycia?",

powinno być:

"3.3.4. Czy można podać zawartość błonnika z wykorzystaniem wartości procentowej referencyjnych wartości spożycia, nawet jeżeli w rozporządzeniu nie ustanowiono zharmonizowanych referencyjnych wartości spożycia?".

17. Strona 9, pkt 3.3.4 akapit drugi:

zamiast:

"Nie. Nawet po dodaniu dodatkowych form wyrażania i prezentacji informacji o wartości odżywczej. Jedyne substancje odżywcze, dla których kwota ta może być wyrażona jako wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia, to te, dla których referencyjne wartości spożycia ustalono w załączniku XIII.",

powinno być:

"Nie. Nawet w razie użycia dodatkowych form wyrażania i prezentacji informacji o wartości odżywczej, jedyne substancje odżywcze, dla których ilość ta może być wyrażona jako wartość procentowa referencyjnych wartości spożycia, to te, dla których referencyjne wartości spożycia ustalono w załączniku XIII.".

18. Strona 10, pkt 3.4.1 tabela wiersz drugi:

zamiast:

"Całkowita zawartość tłuszczu70 g"

powinno być:

"Tłuszcz ogółem70 g"
19. Strona 13, pkt 3.6.2 tiret pierwsze subtiret drugie:

zamiast:

"- Ryż parzony i ryż wstępnie obgotowany nie",

powinno być:

"- Ryż preparowany termicznie i ryż wstępnie obgotowany nie".

20. Strona 13, przypis (1):

zamiast:

"(1) Art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia odnosi się do definicji »produktów nieprzetworzonych« zawartej

w art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych: »'produkty nieprzetworzone' oznaczają środki spożywcze, które nie podlegają przetwarzaniu, i obejmują produkty, które zostały rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, wygarbowane, skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone«.",

powinno być:

"(1) Art. 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia odnosi się do definicji »produktów nieprzetworzonych« zawartej w art. 2 ust. 1 lit. n) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych: »'produkty nieprzetworzone' oznaczają środki spożywcze, które nie podlegają przetwarzaniu, i obejmują produkty, które zostały rozdzielone, podzielone na części, przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, oskórowane, skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone«.".

21. Strona 14, pkt 3.7.1 akapit trzeci:

zamiast:

"Art. 8 ust. 3 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) w sprawie żywności

dietetycznej przewiduje, że informacja o witaminach i minerałach musi również być wyrażona jako wartość procentowa wartości referencyjnych wymienionych w załączniku do dyrektywy Rady 90/496/EWG (2), zastąpionej rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2014 r.",

powinno być:

"Art. 8 ust. 3 dyrektywy 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1) w sprawie suplementów żywnościowych przewiduje, że informacja o witaminach i minerałach musi również być wyrażona jako wartość procentowa wartości referencyjnych wymienionych w załączniku do dyrektywy Rady 90/496/EWG (2), zastąpionej rozporządzeniem z dnia 13 grudnia 2014 r.".

22. Strona 14, pkt 3.8.1 akapit drugi zdanie pierwsze:

zamiast:

"Środki spożywcze w stanie stałym mogą być prezentowane w nośnikach płynnych, jak określono w pkt 5 załącznika IX (np. w solance, w sokach owocowych) lub innych płynach (np. w oleju).",

powinno być:

"Środki spożywcze w stanie stałym mogą być prezentowane w środkach płynnych, jak określono w pkt 5 załącznika IX (np. w solance, w sokach owocowych) lub innych płynach (np. w oleju).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.