Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.11.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 39/2007
z dnia 17 stycznia 2007 r.
zawierające sprostowanie do wersji angielskiej, bułgarskiej, czeskiej, duńskiej, estońskiej, fińskiej, francuskiej, greckiej, hiszpańskiej, litewskiej, łotewskiej, maltańskiej, polskiej, portugalskiej, rumuńskiej, słowackiej, słoweńskiej, szwedzkiej, węgierskiej i włoskiej rozporządzenia (EWG) nr 821/68 w sprawie definicji ziarna łuskanego i ziarna perełkowanego zbóż, mającej zastosowanie do przyznawania refundacji wywozowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków zbóż(1), w szczególności jego art. 18 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W pkt A. 1 załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 821/68(2) wersje angielska, bułgarska, czeska, duńska, estońska, fińska, francuska, grecka, hiszpańska, litewska, łotewska, maltańska, polska, portugalska, rumuńska, słowacka, słoweńska, szwedzka, węgierska i włoska różnią się od tekstu w innych językach urzędowych Wspólnoty. W celu zapewnienia właściwego stosowania tego przepisu należy dokonać sprostowania tych wersji językowych.

(2) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W pkt A załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 821/68, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ziarna obłuskane:

ziarna zbóż z usuniętą większością owocni lub ziarna zbożowe bez przylistków (patrz: wyjaśnienie do pozycji 10.03 zboża) z usuniętymi przylistkami pierwotnie przyczepionymi do owocni, na przykład jęczmień wąsaty, lub z przylistkami otulającymi owocnię tak mocno, że nie można ich usunąć poprzez młócenie lub w inny sposób, jak w przypadku owsa.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 stycznia 2007 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 149 z 29.6.1968, str. 46. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1634/71 (Dz.U. L 170 z 29.7.1971, str. 13).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.