Dz.U.UE.L.2019.43.44/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 2011 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 739/2011 z dnia 27 lipca 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 196 z dnia 28 lipca 2011 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

Strona 5, załącznik pkt 2 lit. b) ppkt (ii) - załącznik I sekcja II rozdział V pkt 2 lit. a):

zamiast:

"ubojnią",

powinno być:

"rzeźnią".