Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.296.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 maja 2021 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/760 z dnia 7 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenia wykonawcze (UE) 2020/761 i (UE) 2020/1988 w odniesieniu do systemu administrowania niektórymi kontyngentami taryfowymi przy wykorzystaniu pozwoleń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/991
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 162 z dnia 10 maja 2021 r.)

Strona 40, załącznik I pkt 12 - część D w załączniku XIV.2 RYŻ do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2020/761 powinna mieć brzmienie:

"CZĘŚĆ D. Pochodzenie: Wietnam

Certificate of Authenticity

1 Exporter (Name and full address)CERTIFICATE OF AUTHENTICITY for export to the European Union No ORIGINAL issued by (Name and full address of issuing body)
2 Consignee (Name and full address)
3 country and place of cultivation
4 country of destination in EU
5 Packing 5 kg or less (number of packings)
6 Description of goods7 Packing between 5 and 20 kg (number of packings)
8 Net weight (kg) Gross weight (kg)
9 DECLARATION BY EXPORTER The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date: Signature:

10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is one of the varieties of fragrant rice listed in Annex III of Commission Implementing Regulation (EU) No 2020/761 and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date: Signature: Stamp:

11 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE EUROPEAN UNION".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.