Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.286.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2017 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 z dnia 1 marca 2017 r. ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 62 z dnia 8 marca 2017 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 7 listopada 2019 r.)

1. Strona 2, motyw 3 zdanie drugie; strona 5, art. 4 ust. 1 akapit pierwszy; strona 30, załącznik III podczęść A rozdział ATM/ANS.OR.A.015 lit. a), b), c) i d); strona 101 załącznik XIII podczęść A sekcja 1 rozdział ATSEP.OR.100 lit. b) zdanie pierwsze:

zamiast: "oświadczenie",

powinno być: "deklarację".

2. Strona 5, art. 4 ust. 1 akapit pierwszy; strona 19, załącznik II podczęść B rozdział ATM/ANS.AR.B.005 lit. a) pkt 2 ppkt (ii); ATM/ANS.AR.B.015 lit a) pkt 4 i lit. b); strona 20, załącznik II podczęść C rozdział ATM/ANS.AR.C.005 tytuł:

zamiast: "oświadczeń",

powinno być: "deklaracji".

3. Strona 6, art. 4 ust. 4 zdanie drugie; strona 7, art. 5 ust. 4; strona 20, załącznik II podczęść C rozdział ATM/ANS.AR. C.005 lit. b) pkt 6:

zamiast: "oświadczenia",

powinno być: "deklaracje".

4. Strona 8, art. 7:

zamiast: "Oświadczenie składane przez instytucje zapewniające służby informacji powietrznej

W przypadku gdy państwa członkowskie zezwalają instytucjom zapewniającym służby informacji powietrznej na składanie oświadczeń o posiadaniu zdolności i środków umożliwiających wywiązanie się z obowiązków związanych ze służbami zapewnianymi zgodnie z art. 8b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 216/2008, instytucje te muszą spełnić - oprócz wymogów określonych w art. 8b ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 - wymogi ustanowione w pkt ATM/ANS.OR.A.015 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.",

powinno być: "Deklaracja składana przez instytucje zapewniające służby informacji powietrznej

W przypadku gdy państwa członkowskie zezwalają instytucjom zapewniającym służby informacji powietrznej na składanie deklaracji o posiadaniu zdolności i środków umożliwiających wywiązanie się z obowiązków związanych ze służbami zapewnianymi zgodnie z art. 8b ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 216/2008, instytucje te muszą spełnić - oprócz wymogów określonych w art. 8b ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 216/2008 - wymogi ustanowione w pkt ATM/ANS.OR.A.015 w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.".

5. Strona 19, załącznik II podczęść B rozdział ATM/ANS.AR.B.015 lit. a) pkt 8 i lit. c); strona 23, załącznik II podczęść C rozdział ATM/ANS.AR.C.050 lit. c); strona 24, załącznik II podczęść C rozdział ATM/ANS.AR.C.050 lit. d):

zamiast: "oświadczenia",

powinno być: "deklaracji".

6. Strona 23, załącznik II podczęść C rozdział ATM/ANS.AR.C.045:

zamiast: "ATM/ANS.AR.C.045 Oświadczenia instytucji zapewniających służby informacji powietrznej

a) Po otrzymaniu oświadczenia złożonego przez instytucję zapewniającą służby informacji powietrznej, która zamierza zapewniać te służby, właściwy organ sprawdza, czy oświadczenie to zawiera wszystkie informacje wymagane na podstawie pkt ATM/ANS.OR.A.015, i informuje tę instytucję, że potwierdza otrzymanie jej oświadczenia.

b) Jeżeli oświadczenie nie zawiera wymaganych informacji lub zawiera informacje wskazujące na niespełnienie stosownych wymagań, właściwy organ powiadamia o tym zainteresowaną instytucję zapewniającą służby informacji powietrznej oraz zwraca się o udzielenie dalszych informacji. W razie konieczności właściwy organ przeprowadza audyt instytucji zapewniającej służby informacji powietrznej. Jeżeli niespełnianie wymagań zostanie potwierdzone, właściwy organ podejmuje działania przewidziane w pkt ATM/ANS.AR.C.050.

c) Właściwy organ prowadzi rejestr oświadczeń instytucji zapewniających służby informacji powietrznej złożonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.",

powinno być: "ATM/ANS.AR.C.045 Deklaracje instytucji zapewniających służby informacji powietrznej

a) Po otrzymaniu deklaracji złożonej przez instytucję zapewniającą służby informacji powietrznej, która zamierza zapewniać te służby, właściwy organ sprawdza, czy deklaracja ta zawiera wszystkie informacje wymagane na podstawie pkt ATM/ANS.OR.A.015, i informuje tę instytucję, że potwierdza otrzymanie jej deklaracji.

b) Jeżeli deklaracja nie zawiera wymaganych informacji lub zawiera informacje wskazujące na niespełnienie stosownych wymagań, właściwy organ powiadamia o tym zainteresowaną instytucję zapewniającą służby informacji powietrznej oraz zwraca się o udzielenie dalszych informacji. W razie konieczności właściwy organ przeprowadza audyt instytucji zapewniającej służby informacji powietrznej. Jeżeli niespełnianie wymagań zostanie potwierdzone, właściwy organ podejmuje działania przewidziane w pkt ATM/ANS.AR.C.050.

c) Właściwy organ prowadzi rejestr deklaracji instytucji zapewniających służby informacji powietrznej złożonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.".

7. Strona 30, załącznik III podczęść A rozdział ATM/ANS.OR.A.015 tytuł:

zamiast: "Oświadczenie",

powinno być: "Deklaracja".

8. Strona 30, załącznik III podczęść A rozdział ATM/ANS.OR.A.015 lit. b) pkt 3 i 4:

zamiast: "3) zachowuje zgodność ze stosownymi wymaganiami i informacjami podanymi w oświadczeniu;

4) powiadamia właściwy organ o wszelkich zmianach w jej oświadczeniu lub w stosowanych przez nią sposobach spełnienia wymagań, poprzez złożenie poprawionego oświadczenia;",

powinno być: "3) zachowuje zgodność ze stosownymi wymaganiami i informacjami podanymi w deklaracji;

4) powiadamia właściwy organ o wszelkich zmianach w jej deklaracji lub w stosowanych przez nią sposobach spełnienia wymagań, poprzez złożenie poprawionej deklaracji;".

9. Strona 30, załącznik III podczęść A rozdział ATM/ANS.OR.A.015 lit. e):

zamiast: "e) Instytucja zapewniająca służby informacji powietrznej składająca oświadczenie o swojej działalności rozpoczyna zapewnianie służb dopiero po otrzymaniu od właściwego organu potwierdzenia, że organ ten otrzymał to oświadczenie.",

powinno być: "e) Instytucja zapewniająca służby informacji powietrznej składająca deklarację o swojej działalności rozpoczyna zapewnianie służb dopiero po otrzymaniu od właściwego organu potwierdzenia, że organ ten otrzymał tę deklarację.".

10. Strona 31, załącznik III podczęść A rozdział ATM/ANS.OR.A.030:

zamiast: "ATM/ANS.OR.A.030 Ciągłość ważności oświadczenia instytucji zapewniającej służby informacji powietrznej

Oświadczenie złożone przez instytucję zapewniającą służby informacji powietrznej zgodnie z pkt ATM/ANS.OR.A.015 zachowuje ważność pod warunkiem że:

a) służby informacji powietrznej pozostają zgodne ze stosownymi wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, w tym wymaganiami dotyczącymi wsparcia i współpracy do celów wykonywania uprawnień przez właściwe organy oraz wymaganiami dotyczącymi postępowania w przypadku niezgodności, określonymi, odpowiednio, w pkt ATM/ANS.OR.A.050 i ATM/ANS.OR.A.055;

b) oświadczenie nie zostało wycofane przez instytucję zapewniającą takie służby ani wyrejestrowane przez właściwy organ.",

powinno być: "ATM/ANS.OR.A.030 Ciągłość ważności deklaracji instytucji zapewniającej służby informacji powietrznej

Deklaracja złożona przez instytucję zapewniającą służby informacji powietrznej zgodnie z pkt ATM/ANS.OR.A.015 zachowuje ważność, pod warunkiem że:

a) służby informacji powietrznej pozostają zgodne ze stosownymi wymaganiami określonymi w niniejszym rozporządzeniu, w tym wymaganiami dotyczącymi wsparcia i współpracy do celów wykonywania uprawnień przez właściwe organy oraz wymaganiami dotyczącymi postępowania w przypadku niezgodności, określonymi, odpowiednio, w pkt ATM/ANS.OR.A.050 i ATM/ANS.OR.A.055;

b) deklaracja nie została wycofana przez instytucję zapewniającą takie służby ani wyrejestrowana przez właściwy organ.".

11. Strona 41, załącznik IV podczęść A sekcja 2 rozdział ATS.OR.210 lit. c) pkt 2:

zamiast: "2) jeżeli zostały spełnione, dawały podstawę do oczekiwania, że system funkcjonalny będzie po wprowadzeniu zmiany tak samo bezpieczny jak przed jej wprowadzeniem, a w przeciwnym przypadku instytucja zapewniająca służby ruchu powietrznego przedstawia argumenty uzasadniające, zapewniając, że:",

powinno być: "2) jeżeli zostały spełnione, dawały podstawę do oczekiwania, że system funkcjonalny będzie po wprowadzeniu zmiany tak samo bezpieczny jak przed jej wprowadzeniem, a w przeciwnym przypadku instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego przedstawia argumenty uzasadniające, zapewniając, że:".

12. Strona 104, załącznik XIII dodatek 1 przedmiot 1: WPROWADZENIE podtemat 1.6:

zamiast: "Podtemat 1.6 - Międzynarodowe normy i zalecane praktyki",

powinno być: "Podtemat 1.6 - Międzynarodowe normy i zalecane metody podstępowania".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.