Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.95.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2016 r.

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/322 z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 680/2014 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji w odniesieniu do wymogu pokrycia wypływów netto

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64 z dnia 10 marca 2016 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 9 kwietnia 2016 r.)

1.
Strona 2, art. 1 ust. 1 i 2:

zamiast: "1) art. 15 otrzymuje brzmienie::

»Artykuł 15

Format i częstotliwość sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto

1. Do celów sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto zgodnie z art. 415 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają następujące informacje:

a) instytucje kredytowe przedstawiają informacje określone w załączniku XXII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXIII z częstotliwością miesięczną;

b) wszystkie pozostałe instytucje poza instytucjami wskazanymi w lit. a) przedstawiają informacje określone w załączniku XII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII z częstotliwością miesięczną.

2. W informacjach określonych w załącznikach XII i XXII uwzględnia się informacje przedstawiane zgodnie ze sprawozdawczym dniem odniesienia oraz informacje dotyczące przepływów gotówkowych instytucji w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych.«",

powinno być: "1) art. 15 otrzymuje brzmienie:

»Artykuł 15

Format i częstotliwość sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto

1. Do celów sprawozdawczości w zakresie wymogu pokrycia wypływów netto zgodnie z art. 415 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 na zasadzie indywidualnej i skonsolidowanej instytucje przedstawiają następujące informacje:

a) instytucje kredytowe przedstawiają informacje określone w załączniku XXIV zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XXV z częstotliwością miesięczną;

b) wszystkie pozostałe instytucje poza instytucjami wskazanymi w lit. a) przedstawiają informacje określone w załączniku XII zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączniku XIII z częstotliwością miesięczną.

2. W informacjach określonych w załącznikach XII i XXIV uwzględnia się informacje przedstawiane zgodnie ze sprawozdawczym dniem odniesienia oraz informacje dotyczące przepływów gotówkowych instytucji w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych.«;

2) dodaje się załączniki XXIV i XXV zgodnie z tekstem, odpowiednio, w załączniku I i II do niniejszego rozporządzenia.".

2.
Strona 4, tytuł załącznika I:

zamiast: "ZAŁĄCZNIK I

»ZAŁĄCZNIK XXII«",

powinno być: "ZAŁĄCZNIK I

»ZAŁĄCZNIK XXIV«".

3.
Strona 19, załącznik I, pozycje 1140-1280 zastępuje się pozycjami w brzmieniu:
KwotaWartość rynkowa udzielonego zabezpieczeniaWartość udzielonego zabezpieczenia zgodnie z art. 9Waga standardowaMająca zastosowanie wagaWypływ
WierszIDPozycja010020030040050060
POZYCJE UZUPEŁNIAJĄCE
"11402Obligacje detaliczne, których rezydualny termin zapadalności jest krótszy niż 30 dni
11503Depozyty detaliczne wyłączone z obliczania wypływów
11604Depozyty detaliczne niepoddane ocenie
11705Wypływy płynności podlegające kompensowaniu współzależnymi wpływami
6Depozyty operacyjne utrzymywane w celu skorzystania z usług rozliczeniowych, powierniczych lub zarządzania płynnością lub innych porównywalnych usług w kontekście utrwalonej relacji operacyjnej
11806.1od instytucji kredytowych
11906.2od klientów finansowych innych niż instytucje kredytowe
12006.3od państw, banków centralnych, wielostronnych banków rozwoju i podmiotów sektora publicznego
12106.4od innych klientów
7Depozyty nieoperacyjne utrzymywane przez klientów finansowych i innych klientów
12207.1od instytucji kredytowych
12307.2od klientów finansowych innych niż instytucje kredytowe
12407.3od państw, banków centralnych, wielostronnych banków rozwoju i podmiotów sektora publicznego
12507.4od innych klientów
12608Zobowiązania finansowe wobec klientów niefinansowych
12709Zabezpieczenie aktywami poziomu 1, z wyłączeniem obligacji zabezpieczonych charakteryzujących się wyjątkowo wysoką jakością, przekazane w odniesieniu do instrumentów pochodnych
128010Monitorowanie transakcji finansowania papierów wartościowych
11Wypływy wewnątrzgrupowe lub wypływy w ramach instytucjonalnego systemu ochrony"
4.
Strona 56, tytuł załącznika II:

zamiast: "ZAŁĄCZNIK II

»ZAŁĄCZNIK XXIII«",

powinno być: "ZAŁĄCZNIK II

»ZAŁĄCZNIK XXV«".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.