Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.109.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2007 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 865/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 192 z dnia 24 lipca 2007 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 19 kwietnia 2013 r.)

1. Strona 1, motyw 3:

zamiast: "(3) Państwom członkowskim należy zezwolić na przyznawanie nowym lub istniejącym statkom ograniczonego zwiększenia tonażu w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, (...)",

powinno być: "(3) Państwom członkowskim należy zezwolić na przyznawanie nowym lub istniejącym statkom ograniczonego zwiększenia pojemności brutto w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, (...)".

2. Strona 2, art. 1 pkt 1 ust. 5 (nowy art. 11 ust. 5):

zamiast: "5. W przypadku statków mających pięć lub więcej lat zezwala się na podwyższenie tonażu statku ze względu na modernizację pokładu w celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, higieny i jakości produktów, pod warunkiem że taka modernizacja nie zwiększa zdolności statków do prowadzenia połowów ryb. Poziomy odniesienia ustalone zgodnie z niniejszym artykułem i art. 12 zostają odpowiednio dostosowane. Nie zachodzi konieczność uwzględniania odpowiadającej zdolności przy tworzeniu przez państwa członkowskie bilansu wprowadzeń i wycofań zgodnie z art. 13.",

powinno być: "5. W przypadku statków mających pięć lub więcej lat zezwala się na zwiększenie pojemności brutto statku w związku z modernizacją statku ponad pokładem głównym, mającą na celu poprawę bezpieczeństwa, warunków pracy i higieny na statku oraz poprawę jakości produktów, pod warunkiem że taka modernizacja nie zwiększa możliwości połowowych statku. Poziomy odniesienia ustalone zgodnie z niniejszym artykułem i art. 12 zostają odpowiednio dostosowane. Zwiększenie zdolności połowowej nie musi być uwzględniane w bilansie wprowadzeń i wycofań statków poszczególnych państw członkowskich, dokonywanym zgodnie z art. 13.".

3. Strona 2, art. 1 pkt 1 ust. 6:

zamiast: "6. W celu poprawy bezpieczeństwa na pokładzie, warunków pracy, higieny i jakości produktów od dnia 1 stycznia 2007 r. państwa członkowskie są uprawnione do ponownego przyznania nowym lub istniejącym statkom następującej zdolności w zakresie tonażu, pod warunkiem że nie ulegnie zwiększeniu zdolność statków do prowadzenia połowów ryb:

- 4 % średniego rocznego tonażu wycofanego przy zastosowaniu pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 2003 r. a dniem 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich będących członkami Wspólnoty w dniu 1 stycznia 2003 r. oraz 4 % średniego rocznego tonażu wycofanego przy zastosowaniu pomocy publicznej między dniem 1 maja 2004 r. a dniem 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., oraz

- 4 % tonażu wycofanego z floty przy zastosowaniu pomocy publicznej od dnia 1 stycznia 2007 r.

Poziomy odniesienia ustalone zgodnie z niniejszym artykułem i art. 12 zostają odpowiednio dostosowane. Nie zachodzi konieczność uwzględniania odpowiadającej zdolności przy tworzeniu przez państwa członkowskie bilansu wprowadzeń i wycofań zgodnie z art. 13.

(...)",

powinno być: "6. W celu poprawy bezpieczeństwa, warunków pracy i higieny na statku oraz poprawy jakości produktów od dnia 1 stycznia 2007 r. państwa członkowskie są uprawnione do przydzielenia nowym lub istniejącym statkom następującej zdolności w zakresie pojemności brutto, pod warunkiem że ta zdolność połowowa nie zwiększa możliwości połowowych statków:

- 4 % średniej rocznej pojemności brutto wycofanej przy zastosowaniu pomocy publicznej między dniem 1 stycznia 2003 r. a dniem 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich będących członkami Wspólnoty w dniu 1 stycznia 2003 r. oraz 4 % średniej rocznej pojemności brutto wycofanej przy zastosowaniu pomocy publicznej między dniem 1 maja 2004 r. a dniem 31 grudnia 2006 r. w przypadku państw członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty w dniu 1 maja 2004 r., oraz

- 4 % pojemności brutto wycofanej z floty przy zastosowaniu pomocy publicznej od dnia 1 stycznia 2007 r.

Poziomy odniesienia ustalone zgodnie z niniejszym artykułem i art. 12 zostają odpowiednio dostosowane. Zwiększenie zdolności połowowej nie musi być uwzględniane w bilansie wprowadzeń i wycofań statków poszczególnych państw członkowskich, dokonywanym zgodnie z art. 13.

(...)".

4. Strona 2, art. 1 pkt 2 (nowy art. 13 ust. 1 lit. b) ppkt i) oraz ii)):

zamiast: "(...)

i) co najmniej takiej samej zdolności, w przypadku wprowadzania nowych statków o tonażu równym lub mniejszym od 100 GT; lub

ii) co najmniej 1,35-krotności takiej zdolności, w przypadku wprowadzania nowych statków o tonażu powyżej 100 GT;",

powinno być: "(...)

i) co najmniej takiej samej zdolności, w przypadku wprowadzania nowych statków o pojemności brutto równej lub mniejszej od 100 GT; lub

ii) co najmniej 1,35-krotności takiej zdolności, w przypadku wprowadzania statków o pojemności brutto powyżej 100 GT;".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.