Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzającego w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym ( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 358 z dnia 31 grudnia 2002 r. )

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.378.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2368/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. wprowadzającego w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

(Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 358 z dnia 31 grudnia 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 18, tom 002, s. 30)

(Dz.U.UE L z dnia 12 listopada 2020 r.)

1.
Strona 32, art. 5 ust. 3:

zamiast: "3. W ciągu miesiąca organ wspólnotowy powiadomi Komisję oraz właściwy organ uczestnika, który celowo wydał lub potwierdził świadectwo ładunku, o każdym niespełnieniu warunków.",

powinno być: "3. W ciągu miesiąca organ wspólnotowy powiadomi Komisję oraz właściwy organ uczestnika, który jakoby wydał lub potwierdził świadectwo ładunku, o każdym niespełnieniu warunków.".

2.
Strona 33, art. 12 ust. 4:

zamiast: "4. Organ wspólnotowy dostarcza eksporterowi poświadczoną i odporną na fałszowanie kopię świadectwa wspólnotowego, którą potwierdził. Eksporter zachowa wszystkie dostępne kopie przez co najmniej trzy lata.",

powinno być: "4. Organ wspólnotowy dostarcza eksporterowi poświadczoną i odporną na fałszowanie kopię świadectwa wspólnotowego, którą potwierdził. Eksporter zapewnia dostępność wszelkich kopii przez co najmniej trzy lata.".

3.
Strona 34, art. 14 ust. 3:

zamiast: "3. W ciągu miesiąca organ wspólnotowy powiadomi Komisję oraz właściwy organ uczestnika, który celowo wydał lub potwierdził świadectwo ładunku o każdym niespełnieniu warunków.",

powinno być: "3. W ciągu miesiąca organ wspólnotowy powiadomi Komisję oraz właściwy organ uczestnika, który jakoby wydał lub potwierdził świadectwo ładunku o każdym niespełnieniu warunków.".

4.
Strona 34, art. 15 ust. 2 akapit drugi:

zamiast: "Zapewnią one Komisji, osobom lub organom wyznaczonym przez Komisję dostęp do tych poświadczonych kopii, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w ramach systemu certyfikacji PK.",

powinno być: "Zapewnią one Komisji, osobom lub organom wyznaczonym przez Komisję dostęp do tych poświadczonych kopii oraz tych informacji, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w ramach systemu certyfikacji PK.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.