Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2023/2878 z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.90351

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2023 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2023/2878 z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L, 2023/2878, 18 grudnia 2023 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 13 czerwca 2024 r.)

Strona 246, załącznik IV, załącznik XXIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014, tabela, kod CN Ex 8421, druga kolumna

zamiast: "Wirówki, w tym. suszarki wirówkowe (z wyłączeniem suszarek do separacji izotopów); urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów (z wyłączeniem sztucznych nerek) ich części",

powinno być: "Wirówki, w tym. suszarki wirówkowe (z wyłączeniem suszarek do separacji izotopów); urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów (z wyłączeniem takich urządzeń do wody i innych napojów, oraz z wyłączeniem sztucznych nerek); ich części".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.