Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.297.42/2

Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2014 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 150 z dnia 20 maja 2014 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 15 października 2014 r.)

Strona 222, załącznik III, tabela, kolumna pierwsza, pozycja 13:

zamiast: "13. (...), w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP równym 1 500 lub większym",

powinno być: "13. (...), w których można stosować fluorowane gazy cieplarniane o GWP poniżej 1 500".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.