Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1151 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2019/816 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.319.100

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 2021 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1151 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2019/816 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 249 z dnia 14 lipca 2021 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 13 grudnia 2022 r.)

1. Strona 8, motyw 8:

zamiast:"(...) jeżeli zgodnie z prawem krajowym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym, których górna granica wynosi co najmniej trzy lata, oraz kody skazujących państw członkowskich.",
powinno być:"(...) jeżeli zgodnie z prawem krajowym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym polegającym na pozbawieniu wolności, których górna granica wynosi co najmniej trzy lata, oraz kody skazujących państw członkowskich.".

2. Strona 8, motyw 9:

zamiast:"(...) jeżeli zgodnie z prawem krajowym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym, których górna granica wynosi co najmniej trzy lata.",
powinno być:"(...) jeżeli zgodnie z prawem krajowym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym polegającym na pozbawieniu wolności, których górna granica wynosi co najmniej trzy lata.".

3. Strona 11, art. 1 pkt 4 lit. a) ppkt (ii) dotyczący zmiany art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2019/816:

zamiast:"c)marker wskazujący, do celów rozporządzeń (WE) nr 767/2008 i (UE) 2018/1240, że dany obywatel państwa trzeciego został skazany w ciągu ostatnich 25 lat za przestępstwo terrorystyczne lub w ciągu ostatnich 15 lat za jakiekolwiek inne przestępstwo, wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) 2018/1240, jeżeli zgodnie z prawem krajowym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym, których górna granica wynosi co najmniej trzy lata, w tym kod skazującego państwa członkowskiego.",
powinno być:"c)marker wskazujący, do celów rozporządzeń (WE) nr 767/2008 i (UE) 2018/1240, że dany obywatel państwa trzeciego został skazany w ciągu ostatnich 25 lat za przestępstwo terrorystyczne lub w ciągu ostatnich 15 lat za jakiekolwiek inne przestępstwo, wymienione w załączniku do rozporządzenia (UE) 2018/1240, jeżeli zgodnie z prawem krajowym przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym polegającym na pozbawieniu wolności, których górna granica wynosi co najmniej trzy lata, w tym kod skazującego państwa członkowskiego.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.