Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.286.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2008 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 250 z dnia 18 września 2008 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 7 listopada 2019 r.)

1. Strona 38, załącznik III pkt 2 "Drób" tabela wiersz trzeci kolumna czwarta:

zamiast: "7 niosek na gniazdo lub w przypadku wspólnego gniazda 120 cm/ptaka",

powinno być: "7 niosek na gniazdo lub w przypadku wspólnego gniazda 120 cm2/ptaka".

2. Strona 51, załącznik VIII sekcja B tabela wiersz drugi kolumna piąta:

zamiast: "Woda pitna w rozumieniu dyrektywy Rady 98/82/WE",

powinno być: "Woda pitna w rozumieniu dyrektywy Rady 98/83/WE".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.