Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.221.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2009 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 669/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększonego poziomu kontroli urzędowych przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności niepochodzących od zwierząt i zmieniającego decyzję 2006/504/WE

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 194 z dnia 25 lipca 2009 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 24 sierpnia 2010 r.)

1. Strona 14, art. 10:

zamiast: "Dopuszczenie próbek do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem (...)",

powinno być: "Dopuszczenie przesyłek do swobodnego obrotu jest możliwe pod warunkiem (...)".

2. Strona 19, załącznik II, nagłówek formularza:

zamiast: "WSPÓLNieTA EUROPEJSKA",

powinno być: "WSPÓLNOTA EUROPEJSKA".

3. Strona 19, załącznik II, nagłówek formularza:

zamiast: "WspólNietowy dokument wejścia (CED)",

powinno być: "Wspólnotowy dokument wejścia (CED)".

4. Strona 19, załącznik II, rubryka II.1:

zamiast: "Numer referencyjny wspólNietowego dokument wejścia",

powinno być: "Numer referencyjny wspólnotowego dokumentu wejścia".

5. Strona 19, załącznik II, rubryka II.9:

zamiast: "(...) kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólNietowymi",

powinno być: "(...) kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólnotowymi".

6. Strona 19, załącznik II, rubryka II.11:

zamiast: "Kontrola Tożsamości",

powinno być: "kontrola identyfikacyjna".

7. Strona 19, załącznik II, rubryka II.17:

zamiast: "Dokumenty identyfikacyjne: niezgodNieść z dokumentami",

powinno być: "Dokumenty identyfikacyjne: niezgodność z dokumentami".

8. Strona 19, załącznik II, rubryka II.19:

zamiast: "Nr Niewej plomby:",

powinno być: "Nr nowej plomby:".

9. Strona 19, załącznik II, rubryka II.20:

zamiast: "Pełna nazwa wyznaczonego miejsca wprowadzenia/punktu kontroli i stempel urzędowy",

powinno być: "Pełna nazwa wyznaczonego miejsca wprowadzenia/miejsca kontroli i stempel urzędowy".

10. Strona 19, załącznik II, rubryka II.21:

zamiast: "Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor wyznaczonego miejsca wprowadzenia/punktu kontroli, oświadczam, że kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólNietowymi",

powinno być: "Ja, niżej podpisany urzędowy inspektor wyznaczonego miejsca wprowadzenia/miejsca kontroli, oświadczam, że kontrole przesyłki zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami wspólnotowymi".

11. Strona 19, załącznik II, rubryka III.1:

zamiast: "Informacje dotyczące poNiewnej wysyłki:",

powinno być: "Informacje dotyczące odesłania:".

12. Strona 19, załącznik II, rubryka III.1:

zamiast: "Country of destination:",

powinno być: "Kraj przeznaczenia:".

13. Strona 19, załącznik II, rubryka III.2:

zamiast: "JedNiestka lokalnego właściwego organu",

powinno być: "Jednostka lokalnego właściwego organu".

14. Strona 19, załącznik II, rubryka III.2:

zamiast: "ZgodNieść przesyłki",

powinno być: "Zgodność przesyłki".

15. Strona 19, załącznik II, rubryka III.3:

zamiast: "Numer jedNiestki",

powinno być: "Numer jednostki".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.