Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 383/2004 z dnia 1 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w odniesieniu do streszczenia głównych punktów opisu produktu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.64.16/1

Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 2004 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 383/2004 z dnia 1 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w odniesieniu do streszczenia głównych punktów opisu produktu

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64 z dnia 2 marca 2004 r.)

(Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 17)

(Dz.U.UE L z dnia 2 marca 2004 r.)

1. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast: "oznaczenie pochodzenia",

powinno być: "nazwa pochodzenia".

2. W całym tekście:

zamiast: "PDI",

powinno być: "PGI".

3. W całym tekście i w załącznikach, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast: "artykuł żywnościowy",

powinno być: "środek spożywczy".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.