Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2870/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. ustanawiającego wspólnotowe metody referencyjne dla analizynapojów spirytusowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.200.48

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2001 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2870/2000 z dnia 19 grudnia 2000 r. ustanawiającego wspólnotowe metody referencyjne dla analizynapojów spirytusowych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Dz.U. L 333 z dnia 29 grudnia 2000 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 10 sierpnia 2023 r.)

Strona 37, załącznik rozdział III (Oznaczanie substancji lotnych i metanolu w napojach spirytusowych) część III.2 (Oznaczenie pokrewnych związków lotnych: aldehydów, wyższych alkoholi, octanu etylu oraz metanolu przy wykorzystaniu chromatografii gazowej) pkt 5.4 (Odczynniki i materiały):

zamiast: "2-metylopropan-1-ol (CAS 78-33-1).",

powinno być: "2-metylopropan-1-ol (CAS 78-83-1).".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.