Dz.U.UE.L.2019.42.34/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2074/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze w odniesieniu do niektórych produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 853/2004 i do organizacji urzędowych kontroli na mocy rozporządzeń (WE) nr 854/2004 oraz (WE) nr 882/2004, ustanawiającego odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 852/2004 i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 853/2004 oraz (WE) nr 854/2004

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 338 z dnia 22 grudnia 2005 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 13 lutego 2019 r.)

1. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast: "przedsiębiorstwo sektora spożywczego",

powinno być: "podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze".

2. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast: "przedsiębiorstwo prowadzące ubojnię",

powinno być: "podmiot prowadzący rzeźnię".

3. W całym tekście, z dostosowaniem form gramatycznych:

zamiast: "ubojnia",

powinno być: "rzeźnia".

4. Strona 27, motyw 6 zdanie drugie:

zamiast: "przedsiębiorstwo takie powinno",

powinno być: "podmiot taki powinien".

5. Strona 32, załącznik I sekcja II rozdział I pkt 1:

zamiast: "wysyłające",

powinno być: "wysyłający".