Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.42.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 listopada 2006 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1662/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320 z dnia 18 listopada 2006 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 13 lutego 2019 r.)

1. Strona 1, motyw 1 zdanie pierwsze; strona 4, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział I akapit pierwszy; strona 7, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział I część II B pkt 4; strona 7, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział I część III pkt 2 lit. a) i b); strona 8, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział II część II pkt 1 zdanie pierwsze:

zamiast:

"przedsiębiorstwa sektora spożywczego",

powinno być:

"podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

2. Strona 3, załącznik I - załącznik II sekcja I część A pkt 2 zdanie pierwsze:

zamiast:

"Jednakże kiedy opakowanie produktu jest usunięte lub jest ono dalej przetwarzane w innym zakładzie, produkt należy opatrzyć nowym znakiem.",

powinno być:

"Jednakże kiedy opakowanie zbiorcze produktu lub opakowanie jednostkowe jest usunięte lub produkt jest dalej przetwarzany w innym zakładzie, należy go opatrzyć nowym znakiem.".

3. Strona 7, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział I część III pkt 2 lit. c):

zamiast: "przedsiębiorstw sektora spożywczego",

powinno być:

"podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze".

4. Strona 7, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział I część III pkt 3 lit. a); strona 8, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział I część III pkt 3 lit. b) i pkt 4 akapit pierwszy; strona 8, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział II część I pkt 1:

zamiast:

"przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego",

powinno być:

"podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

5. Strona 8, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział I część III pkt 5; strona 9, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział II część III pkt 2:

zamiast:

"przedsiębiorstwo sektora spożywczego",

powinno być:

"podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze".

6. Strona 8, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział II część I pkt 2:

zamiast:

"przedsiębiorcy przemysłu spożywczego",

powinno być:

"podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

7. Strona 8, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział II część II pkt 1 zdanie drugie:

zamiast:

"Przedsiębiorstwa",

powinno być:

"Podmioty".

8. Strona 9, załącznik II pkt 3 - załącznik III sekcja IX rozdział II część II pkt 2: zamiast:

"przedsiębiorcy sektora spożywczego",

powinno być:

"podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.