Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2011.131.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2005 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1309/2005 z dnia 10 sierpnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 208 z dnia 11 sierpnia 2005 r. - sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 163 z dnia 30 czerwca 2010 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 18 maja 2011 r.)

Poniższy tekst odnosi się do publikacji w Dz.U. L 163 z 30.6.2010 r.

Strona 43:

zamiast: "Węgry

Produkty alkoholowe zakwalifikowane jako alkohol denaturujący (uzyskany po skażeniu), jeśli zawierają, poprzez odniesienie do ilości czystego alkoholu etylowego, co najmniej:

a) 2 procent wagowo ketonu metylowo-etylowego, 3 procent wagowo ketonu metylowo-izobutylowego i 0,001 procent wagowo benzoesanu denatonium;

lub

b) 1 procent wagowo ketonu metylowo-etylowego i 0,001 procent wagowo benzoesanu denatonium; lub

c) 2 procent wagowo alkoholu izopropylowego, 1 procent wagowo alkoholu t-butylowego oraz 0,001 procent wagowo benzoesanu denatonium, i jego objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 92 % objętości.

Tylko chemikalia można zakwalifikować jako chemikalia denaturujące, jeśli ich jakość jest potwierdzona świadectwami analiz.",

powinno być: "Węgry

Produkty alkoholowe kwalifikuje się jako alkohol denaturujący (uzyskany po skażeniu), jeśli zawierają, poprzez odniesienie do ilości czystego alkoholu etylowego, co najmniej:

a) 2 procent wagowo ketonu metylowo-etylowego, 3 procent wagowo ketonu metylowo-izobutylowego i 0,001 procent wagowo benzoesanu denatonium;

lub

b) 1 procent wagowo ketonu metylowo-etylowego i 0,001 procent wagowo benzoesanu denatonium; lub

c) 2 procent wagowo alkoholu izopropylowego, 1 procent wagowo alkoholu t-butylowego oraz 0,001 procent wagowo benzoesanu denatonium;

a ich objętościowa moc alkoholu jest nie mniejsza niż 92 % objętości.

Chemikalia można zakwalifikować jako chemikalia denaturujące tylko wówczas, gdy ich jakość jest potwierdzona świadectwami analiz.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.