Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.42.36/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 2007 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1244/2007 z dnia 24 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2074/2005 w sprawie środków wykonawczych w odniesieniu do niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w zakresie badania mięsa

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281 z dnia 25 października 2007 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 13 lutego 2019 r.)

1. Strona 13, motyw 16 zdanie drugie; strona 17, załącznik II - załącznik VI b pkt 3 lit. b) ppkt (i), (ii) i (iii); strona 18, załącznik II - dodatek do załącznika VI b wyrażenie wprowadzające oraz lit. h) i k):

zamiast: "podmiot działający na rynku spożywczym",

powinno być: "podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze".

2. Strona 18, załącznik II - dodatek do załącznika VI b lit. c):

zamiast: "przedsiębiorca sektora spożywczego",

powinno być: "podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.