Dz.U.UE.L.2019.43.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2008 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1021/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniającego załączniki I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do żywych małży, niektórych produktów rybołówstwa i pracowników pełniących funkcję pomocników przy kontrolach urzędowych w rzeźniach

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 277 z dnia 18 października 2008 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. Strona 15, motyw 3 zdanie pierwsze:

zamiast: "W art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 zezwala się państwom członkowskim na upoważnienie personelu rzeźni (»ubojni«) do pomagania przy urzędowych kontrolach poprzez wykonywanie niektórych konkretnych czynności pracowników pomocniczych w zakresie produkcji mięsa z drobiu i zajęczaków.",

powinno być: "W art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 854/2004 zezwala się państwom członkowskim na upoważnienie personelu rzeźni do pomagania przy urzędowych kontrolach poprzez wykonywanie niektórych konkretnych czynności pracowników pomocniczych w zakresie produkcji mięsa z drobiu i zajęczaków.".

2. Strona 17, załącznik pkt 1 lit. a) - załącznik I sekcja I rozdział III pkt 3 lit. c) akapit pierwszy i drugi; strona 17, załącznik pkt 1 lit. b) - załącznik I sekcja III rozdział III część A lit. a) zdanie czwarte:

zamiast: "ubojni",

powinno być: "rzeźni".