Dz.U.UE.L.2019.43.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2008 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1020/2008 z dnia 17 października 2008 r. zmieniającego załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz rozporządzenie (WE) nr 2076/2005 w odniesieniu do znakowania identyfikacyjnego, surowego mleka i przetworów mlecznych, jaj i przetworów jajecznych oraz niektórych produktów rybołówstwa

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 277 z dnia 18 października 2008 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. Strona 8, motyw 2:

zamiast: "zgodnie z którą podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze ("przedsiębiorstwa sektora spożywczego") nie mogą stosować",

powinno być: "zgodnie z którą podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze nie mogą stosować".

2. Strona 9, motyw 13 zdanie pierwsze:

zamiast: "W sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określono szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do jaj i przetworów jajecznych (»produktów jajczarskich«).",

powinno być: "W sekcji X załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 określono szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do jaj i przetworów jajecznych (»produktów jajecznych«).".

3. Strona 11, załącznik I pkt 2 lit. a) - załącznik II sekcja III pkt 1:

zamiast: "1. Podmioty prowadzące ubojnie nie mogą przyjmować zwierząt do ubojni, jeżeli nie wystąpiły o udzielenie odpowiednich informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, przechowywanych w rejestrach gospodarstwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004, oraz takich informacji nie uzyskały.",

powinno być: "1. Podmioty prowadzące rzeźnie nie mogą przyjmować zwierząt do rzeźni, jeżeli nie wystąpiły o udzielenie odpowiednich informacji dotyczących łańcucha żywnościowego, przechowywanych w rejestrach gospodarstwa pochodzenia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004, oraz takich informacji nie uzyskały.".

4. Strona 12, załącznik II pkt 1 lit. d) - załącznik III sekcja VIII rozdział IV akapit pierwszy; strona 13, załącznik II pkt 1 lit. d) - załącznik III sekcja VIII rozdział IV część B pkt 4:

zamiast: "przedsiębiorstwa sektora spożywczego",

powinno być: "podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

5. Strona 13, załącznik II pkt 1 lit. d) - załącznik III sekcja VIII rozdział IV część B pkt 1 akapit drugi i pkt 3:

zamiast: "przedsiębiorstwo sektora spożywczego",

powinno być: "podmiot prowadzący przedsiębiorstwo spożywcze".

6. Strona 14, załącznik II pkt 2 - załącznik III sekcja IX rozdział II część III pkt 1:

zamiast: "Przedsiębiorcy sektora spożywczego",

powinno być: "Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

7. Strona 14, załącznik II pkt 3 lit. b) - załącznik III sekcja X rozdział II część II pkt 1 zdanie pierwsze i drugie:

zamiast: "produktów jajczarskich",

powinno być: "produktów jajecznych".