Dz.U.UE.L.2019.43.45/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2014 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 633/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniającego załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymogów dotyczących obróbki grubej zwierzyny łownej oraz do badań poubojowych zwierzyny łownej

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 175 z dnia 14 czerwca 2014 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

Strona 6, motyw 3, motyw 5 zdanie drugie i motyw 7 zdanie drugie; strona 8, załącznik I - załącznik III sekcja IV rozdział II pkt 8 lit. a) ppkt (ii) oraz lit. b) akapit pierwszy i drugi; strona 8, załącznik II - załącznik I sekcja IV rozdział VIII część A pkt 2a zdanie pierwsze:

zamiast: "przetwórstwa dziczyzny",

powinno być: "obróbki dziczyzny".