Dz.U.UE.L.2019.43.45/1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2012 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 16/2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących żywności mrożonej pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do spożycia przez ludzi

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 8 z dnia 12 stycznia 2012 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. Strona 29, motyw 1:

zamiast:

"(1) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia dla przedsiębiorstw sektora spożywczego przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Przedsiębiorstwa sektora spożywczego zobowiązane są do przestrzegania wymagań określonych w załączniku II do tego rozporządzenia.",

powinno być:

"(1) Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 ustanawia dla podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego. Podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze zobowiązane są do przestrzegania wymagań określonych w załączniku II do tego rozporządzenia.".

2. Strona 30, załącznik - załącznik II sekcja IV pkt 2 akapit pierwszy:

zamiast:

"Do momentu, w którym żywność jest etykietowana zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE lub wykorzystywana do dalszego przetwarzania, przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą zapewnić, w przypadku żywności mrożonej pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostępność następujących informacji dla przedsiębiorstwa sektora spożywczego, któremu dostarczana jest żywność i, na żądanie, dla właściwego organu:",

powinno być:

"Do momentu, w którym żywność jest etykietowana zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE lub wykorzystywana do dalszego przetwarzania, podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze muszą zapewnić, w przypadku żywności mrożonej pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostępność następujących informacji dla podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze, któremu dostarczana jest żywność, i na żądanie, dla właściwego organu:".

3. Strona 30, załącznik - załącznik II sekcja IV pkt 3:

zamiast:

"przedsiębiorstwa sektora spożywczego",

powinno być:

"podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze".