Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.43.43/2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 2011 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 151/2011 z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46 z dnia 19 lutego 2011 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 14 lutego 2019 r.)

1. Strona 17, motyw 3 zdanie pierwsze:

zamiast: "przedsiębiorstwa sektora spożywczego",

powinno być: "podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze".

2. Strona 17, motyw 3 zdanie drugie, motyw 4 i motyw 6 zdanie trzecie:

zamiast: "przedsiębiorcy sektora spożywczego",

powinno być: "podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo spożywcze".

3. Strona 19, załącznik pkt 1 lit. b) - załącznik I sekcja IV rozdział VII część A pkt 5:

zamiast: "przedsiębiorstwu sektora spożywczego",

powinno być: "podmiotowi prowadzącemu przedsiębiorstwo spożywcze".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.