Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.141.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 stycznia 2015 r.

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 362 z dnia 17 grudnia 2014 r.)

(Dz.U.UE L z dnia 1 czerwca 2017 r.)

1. Strona 17, załącznik I pkt M.A.502 lit. c) zdanie pierwsze; strona 54, załącznik I dodatek IV pkt 6 zdanie trzecie:

zamiast: "pomocniczego zespołu zasilania",

powinno być: "pomocniczego źródła zasilania".

2. Strona 54, załącznik I dodatek IV pkt 4 zdanie pierwsze i pkt 6 zdanie pierwsze:

zamiast: "pomocniczych zespołów zasilania",

powinno być: "pomocniczych źródeł zasilania".

3. Strona 54, załącznik I dodatek IV pkt 5 zdanie pierwsze:

zamiast: "Zaszeregowanie w kategorii klasy B oznacza, że zatwierdzona organizacja obsługi technicznej może prowadzić obsługę techniczną niezamontowanego silnika i/lub pomocniczego zespołu zasilania i/lub podzespołów pomocniczego zespołu zasilania, zgodnie z danymi obsługi technicznej silnika i/lub pomocniczego zespołu zasilania, lub - za zgodą właściwego organu - zgodnie z danymi obsługi technicznej podzespołu, jednak wyłącznie wtedy, gdy takie podzespoły są zainstalowane w silniku i/ lub pomocniczym zespole zasilania.",

powinno być: "Zaszeregowanie w kategorii klasy B oznacza, że zatwierdzona organizacja obsługi technicznej może prowadzić obsługę techniczną niezamontowanego silnika i/lub pomocniczego źródła zasilania i/lub podzespołów pomocniczego źródła zasilania, zgodnie z danymi obsługi technicznej silnika i/lub pomocniczego źródła zasilania, lub - za zgodą właściwego organu - zgodnie z danymi obsługi technicznej podzespołu, jednak wyłącznie wtedy, gdy takie podzespoły są zainstalowane w silniku i/ lub pomocniczym źródle zasilania.".

4. Strona 54, załącznik I dodatek IV pkt 6 zdanie pierwsze:

zamiast: "pomocniczym zespole zasilania",

powinno być: "pomocniczym źródle zasilania".

5. Strona 55, załącznik I dodatek IV pkt 12 tabela kolumna pierwsza wiersz szósty; strona 56, załącznik I dodatek IV pkt 13 tabela kolumna druga wiersz szósty i kolumna pierwsza wiersz czwarty; strona 145, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 15 tabela kolumna pierwsza pkt 15.18; strona 161, załącznik III dodatek III pkt 3.1 lit. e) tabela kolumna pierwsza wiersz trzeci; strona 167, załącznik III dodatek III pkt 3.2 lit. b) tabela kolumna pierwsza wiersz czwarty i piąty:

zamiast: "pomocnicze zespoły zasilania",

powinno być: "pomocnicze źródła zasilania".

6. Strona 56, załącznik I dodatek IV pkt 13 tabela kolumna druga wiersz trzynasty:

zamiast: "pomocniczy zespół zasilania",

powinno być: "pomocnicze źródło zasilania".

7. Strona 87, załącznik III pkt 66.A.20 lit. a) ppkt 2 tiret pierwsze i ppkt 4 tiret pierwsze:

zamiast: "urządzenia napędowego",

powinno być: "zespołu napędowego".

8. Strona 87, załącznik III pkt 66.A.20 lit. a) ppkt 2 tiret drugie:

zamiast: "- zadań związanych z systemami elektroniki lotniczej wymagających prostych testów w celu sprawdzenia, czy nadają się one do eksploatacji i niewymagających wykrywania usterek.",

powinno być: "- zadań związanych z systemami elektroniki lotniczej, wymagającymi jedynie prostych testów do potwierdzenia ich zdatności do lotu i niewymagającymi wykrywania usterek.".

9. Strona 89, załącznik III pkt 66.A.30 lit. d) zdanie drugie:

zamiast: "Dla następnych kategorii/podkategorii dodawanych do istniejącej licencji na obsługę techniczną statku powietrznego dodatkowe wymagane doświadczenie w obsłudze technicznej może być krótsze niż rok, lecz wynosi co najmniej trzy miesiące.",

powinno być: "Dla następnych kategorii/podkategorii dodawanych do istniejącej licencji na obsługę techniczną statku powietrznego dodatkowe wymagane ostatnie doświadczenie w obsłudze technicznej może być krótsze niż rok, lecz wynosi co najmniej trzy miesiące.".

10. Strona 96, załącznik III pkt 66.B.200 lit. i):

zamiast: "i) Kandydaci, którym zostanie udowodnione ściąganie, otrzymują zakaz podchodzenia do egzaminu w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu, na którym udowodniono im ściąganie.",

powinno być: "i) Kandydaci, którym zostanie udowodnione ściąganie, nie mogą podchodzić do żadnych egzaminów w ciągu 12 miesięcy od daty egzaminu, na którym udowodniono im ściąganie.".

11. Strona 108, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 5 tabela kolumna pierwsza pkt 5.15 lit. b); strona 160, załącznik III dodatek III pkt 3.1 lit. e) tabela kolumna pierwsza wiersz drugi; strona 165, załącznik III dodatek III pkt 3.2 lit. b) tabela kolumna pierwsza wiersz dwudziesty pierwszy:

zamiast: "zintegrowane moduły awioniczne",

powinno być: "zintegrowane moduły elektroniki lotniczej".

12. Strona 122, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 11 A tabela kolumna pierwsza pkt 11.4.1; strona 140, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 13 tabela kolumna pierwsza pkt 13.11.1; strona 141, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 13 tabela kolumna pierwsza pkt 13.18:

zamiast: "pomocniczy zespół napędowy",

powinno być: "pomocnicze źródło zasilania".

13. Strona 124, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 11 A tabela kolumna pierwsza pkt 11.16; strona 129, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 11B tabela kolumna pierwsza pkt 11.16; strona 133, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 11C tabela kolumna pierwsza pkt 11.16; strona 136, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 12 tabela kolumna pierwsza pkt 12.16:

zamiast: "pomocniczy zespół silnikowy",

powinno być: "pomocnicze źródło zasilania".

14. Strona 125, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 11 A tabela kolumna pierwsza pkt 11.19; strona 136, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 12 tabela kolumna pierwsza pkt 12.17; strona 142, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 13 tabela kolumna pierwsza pkt 13.20:

zamiast: "Zintegrowane moduły awioniczne (ATA 42)

Funkcje, które zwykle mogą być zintegrowane w zintegrowanych modułach awionicznych (IMA), to m.in.:

zarządzanie odbiorem powietrza z silnika, kontrola ciśnienia powietrza, kontrola wentylacji, kontrola wentylacji kabiny załogi i awioniki, kontrola temperatury, komunikacja w ruchu lotniczym, zarządzanie komunikacją w systemach awionicznych, zarządzanie dopływem energii elektrycznej, monitorowanie bezpieczników elektrycznych, wbudowany system testowania elektrycznego, zarządzanie paliwem, kontrola hamulców, kontrola sterowania, wypuszczanie i chowanie podwozia, wskazania ciśnienia w oponach, wskazania ciśnienia w systemie olejowym, monitorowanie temperatury hamulców itd.;",

powinno być: "Zintegrowane moduły elektroniki lotniczej (ATA 42)

Funkcje, które zwykle mogą być zintegrowane w zintegrowanych modułach elektroniki lotniczej (IMA), to m.in.:

zarządzanie odbiorem powietrza z silnika, kontrola ciśnienia powietrza, kontrola wentylacji, kontrola wentylacji kabiny załogi i elektroniki lotniczej, kontrola temperatury, komunikacja w ruchu lotniczym, zarządzanie komunikacją w systemach elektroniki lotniczej, zarządzanie dopływem energii elektrycznej, monitorowanie bezpieczników elektrycznych, wbudowany system testowania elektrycznego, zarządzanie paliwem, kontrola hamulców, kontrola sterowania, wypuszczanie i chowanie podwozia, wskazania ciśnienia w oponach, wskazania ciśnienia w systemie olejowym, monitorowanie temperatury hamulców itd.;".

15. Strona 145, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 15 tabela kolumna pierwsza pkt 15.19; strona 147, załącznik III dodatek I pkt 2 moduł 16 tabela kolumna pierwsza pkt 16.11:

zamiast: "Zabudowa silnika",

powinno być: "Zabudowa zespołu napędowego".

16. Strona 154, załącznik III dodatek III pkt 2 tiret pierwsze; strona 192, załącznik IV dodatek III pkt 2 akapit czwarty zdanie pierwsze:

zamiast: "zespołów silnikowych",

powinno być: "zespołów napędowych".

17. Strona 154, załącznik III dodatek III pkt 2 tiret pierwsze lit. a), b) i d); strona 154, załącznik III dodatek III pkt 2 tiret drugie lit. f); strona 155, załącznik III dodatek III pkt 2 tiret trzecie lit. b); strona 183, załącznik IV pkt 147.A.145 lit. d) ppkt 3:

zamiast: "zespołu silnikowego",

powinno być: "zespołu napędowego".

18. Strona 154, załącznik III dodatek III pkt 2 tiret drugie lit. b):

zamiast: "zespołem silnikowym",

powinno być: "zespołem napędowym".

19. Strona 160, załącznik III dodatek III pkt 3.1 lit. e) tabela kolumna pierwsza wiersz jedenasty; strona 161, załącznik III dodatek III pkt 3.1 lit. e) tabela kolumna pierwsza wiersz ósmy; strona 166, załącznik III dodatek III pkt 3.2 lit. b) tabela kolumna pierwsza wiersz dziesiąty; strona 167, załącznik III dodatek III pkt 3.2 lit. b) tabela kolumna pierwsza wiersz dziesiąty:

zamiast: "zespół silnikowy",

powinno być: "zespół napędowy".

20. Strona 181, załącznik IV pkt 147.A.135 lit. b) zdanie pierwsze:

zamiast: "Słuchacz, którego przyłapano na ściąganiu podczas egzaminu sprawdzającego wiedzę lub który miał materiał związany z dziedziną poddaną egzaminowi inny niż praca egzaminacyjna i dozwolona dokumentacja, podlega dyskwalifikacji i nie może przystąpić do egzaminu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zdarzenia.",

powinno być: "Słuchacz, którego przyłapano na ściąganiu podczas egzaminu sprawdzającego wiedzę lub który miał materiał związany z dziedziną poddaną egzaminowi inny niż praca egzaminacyjna i dozwolona dokumentacja, podlega dyskwalifikacji i nie może przystąpić do żadnego egzaminu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zdarzenia.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.